HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

j `
se pl
9 kilometer verwüderde Haarlem te zenden, ten einde den spoorwegknoop
{ aldaar te bezetten. Evenzoo moet men aannemen dat, bü een landing onder
dezelfde omstandigheden te Katwük, Leiden zal worden bezet; tervvül den
Haag en Delft niet minder gevaar zullen loopen, büaldien Scheveningen of Ter j
Heyde als ontschepingspunten zgn uitgekozen. Ik acht het zelfs alles behalve l
onmogelük dat een actieve vijand, die het terrein in de provincie Holland
i goed heeft bestudeerd, tegenover onze overeenkomstig de regeling van den
Heer DEN BEER aanrukkende troepenmacht, reeds een sterke stelling heeft
bezet, gelük het polderland er zoovele aanbiedt; een stelling in den geest van
die, welke ABERCROMBIE in 1799, na den terugtocht van DAENnELs, achter
den oostelijken ringdijk van den polder de Zype bezette, en waarop de Franseh-
jg, Bataafsche macht den 10-den September zoo gevoelig het hoofd stiet, bü
hare poging om het gelande Engelsehe leger terug te slaan.
Uit al het hier aangevoerde moet, dunkt mü, blijken hoe verkeerd het zou
” zün, bij een gelijktüdigen aanval te land en ter zee, niet een afdeeling van het
leger nabü de kust te plaatsen. Door tot op het laatste oogenblik het geheele I
veldleger in of achter de oostelüke en zuidelijke defensie-linie bijeen te houden, ij
zet men de poorten des lands aan de westzijde wgd open, en het zal ons weinig *
baten of Wij den vijand beletten uit het oosten te Utrecht te komen, wanneer
hh, van de tegenovergestelde züde, ongestoord den Haag kan binnenrukken. ij
Zoodra mogelijk, na het uitbreken van een oorlog met een zeemogendheid, dient i
daarom een divisie aan de kust geplaatst te worden. VVanneer de omstan· ‘
digheden het toelaten wordt die divisie door een tweede gevolgd. Ik zou die
troepenmacht niet over Noord- en Zuid­Holland willen verdeelen, maar haar i
nagenoeg geheel opstellen tusschen het Noorzee-kanaal en den Nieuvven VVater­ i
weg. Het komt mij namelhk zeer onvvaarschijnlük voor, dat een operatie des .
vijands over zee, de verovering onzer gewesten ten doel hebbende, zal worden
gericht tegen de Noordhollandsche kust, waar de aanvaller, zoo de landing
gelukt, zich zou geplaatst zien tusschen de Heldersehe en de Amsterdamsche
stelling, welke laatste, volgens het tegenwoordige project, tot aan de Noord-
zee reikt. Dat het Engelsche leger in 1799 Noord-Holland voor de landing
uitkoos, kan niet als argument tegen mijne meening worden bügebraeht, daar
het aanvallend leger, bovenal behoefte aan een ontschepingsplaats hebbende,
zich daartoe van het Nieuwediep moest meester maken, als zijnde destüds il
de eenige haven benoorden den mond der Maas en daarenboven niet beves- j
tigd aan de landzijde. Thans is den Helder ook aan de landzgde versterkt,
sluit het Noordzee-kanaal, in verband met de stelling van Amsterdam, den E
ii. toegang naar Zuid-Holland af, en zün twee nieuwe havens gemaakt, die in H
T`; de vorige eeuw niet bestonden. Een gelukte landing ten zuiden van het
ii Noordzeekanaal brengt daarentegen den vijand tegenover het niet versterkte p
’s-Hage, de residentie en de zetel van het Bestuur, en in de rug der Nieuwe j
Hollandsche en Zuider­waterlinie. Er bestaan dus alle redenen om aan te
P l
l
J
A _g___uM .r,. ___, ..._ Mgn,. i _. V er nl M ,. Tj .,e.r. e » A