HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

sz
BEER berekent dat dit 9 uur zal bedragen. Hij wenscht de vüandelijke vloot,
bijaldien deze uit het Noorden komt, te doen observeeren uit Vlieland, en Y
indien zij uit het Zuiden komt uit Westcapelle. Rekenende dat van den uit-
kijk op Vlieland, en eveneens van dien te VVestcapelle, de vijandelüke vloot
bespeurd wordt op een afstand van 8000 M., schat de Heer DEN BEER, dat zij ,
alvorens de kust te bereiken (een 8­mijls vaart aannemende), 7% uur noodig
heeft. Hierbij voegende 1; uur, die vereischt worden voordat de eerste afdee- V
ling, na het ten anker komen der vloot, voet aan wal zet, verkrijgt men
het cüfer van 9 uur. Ik geloof echter dat het verkeerd gezien is, te onder- t
stellen dat de vijandelijke vloot langs onze kust zal komen opzetten, en er
rekening op te maken dat zij van Vlieland of Westcapelle op een 8000 M. zal
kunnen worden waargenomen. Er zijn integendeel alle redenen om aan te
nemen , dat die vloot op een veel grooter afstand van onze kust zal afhouden ij
en wel zal zorgen buiten het gezicht te blijven, om vervolgens uit het Westen
zooveel mogelijk rechtstreeks naar de landingsplaats koers te zetten. Wordt
dan gerekend dat de nadering der landingsvloot 6 uur bekend is voor het
begin der ontscheping, dan geloof ik dat dit ruim gesteld is.
Zonder een enkel oorlogsohip in zee, dat den naam van strijder verdient, zonder
een afdeeling van het leger op de kust , zou alzoo de Schrijver den vijand vol-
komen vrü spel laten, en zal deze, zoo niet het geheele landingskorps. dan toch
een belangrijk deel daarvan kunnen hebben ontscheept, voordat onze mobiele
macht op de kust is aangekomen. Hoe doeltreffend men ook de maatregelen
moge nemen om een macht van eenige beteekenis op het bericht van de nade- i
ring der landingsvloot, samen te trekken en naar de kust te dirigeeren, er lt; ‘
4 zullen allicht 12 uur verloopen voordat de twee divisiën, waarvan de Schrijver ï
de eene naar Noord-Holland, de andere naar Zuid­Holland wil zenden, van `
de omstreken van Utrecht overgebracht zijn naar de hen aangewezen los- ‘
plaatsen van de spoorwegen. Van daar moet dan nog naar het inmiddels be- 5
kend geworden landingspunt gemarcheerd worden; voor de toebereidselen tot jk a
dien marsch en den marsch zelven moeten gemiddeld een paar uren gesteld =
worden, zoodat in het geheel 14 uren worden vereischt om, in het onder- ¤
steld geval, een slagvaardige strijdmacht van eenige beteekenis nabij het lan- ig Y
dingspunt bijeen te brengen. Neemt men nu in aanmerking dat bn de landing l
in de Krim door de Franschen, in minder dan 4 uur tijds ontscheept werden 8000 ¤
man met 18 stukken veldgeschut , dan zullen in de acht uren , die , blijkens het <
voorafgaande, verloopen tusschen het oogenblik, waarop het eerste échelon 1
aan wal komt, en dat, waarop, bij de organisatie van den Heer DEN BEER, 5
onze afgezonden mobiele macht gereed is om den strüd op te nemen, zeker gi; I
wel een 20.000 man van den vüand voet aan wal hebben kunnen zetten. Zal fi; <
die geheele macht tot op de aankomst van onze legerafdeeling met het geweer bü E E
den voet blijven staan? Grootendeels zal dit afhangen van het landingspunt. i
XVanneer bijv. de vüand voet aan wal heeft gezet bij Zandvoort, zal hij, geen 1
tegenstand ontmoetende, niet verzuimen een voorhoede naar het op slechts jï