HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

31
my het gevolg van dit alles zal alzoo zgn, dat de vüand de altijd moeitevolle operatie
jat eener landing zal kunnen volbrengen, zonder daarbij in het minst lastig ge-
jjj; vallen te worden. En zulks niet als een gevolg van onmacht onzerzijds of
leu van een noodlottigen samenloop van omstandigheden, maar als uitvloeisel van
dz. een te voren beraamd en vastgesteld plan! Te vreemder is die regeling,
OOK- waarbü den vüand volstrekt geen hinderpalen bij het landen in den weg worden
‘ gelegd , wanneer men let op het beginsel, daaromtrent door den Heer DEN
ten BEER verkondigd: >>Naar mun gevoelen moet als regel gelden, dat men, als
mw >>het eenigszins kan , nimmer moet toelaten dat een enkel vreemd soldaat voet
van >>aan wal zet {bladz. 33)". Hoe daarmede te rümen het ontbloot laten der kust,
Bon op het tüdstip waarop het vüandelük leger voet aan wal zet? BQ het uit-
lval ii; breken van een oorlog met een mogendheid, die een marine tot hare beschik-
xust king heeft, tot bewaking der kust een divisie van het veldleger af te zon-
.ort- deren, acht de Schrüver verkeerd. Zou het niet een veel grooter fout zijn
Cho- den vüand te vergunnen zün landingsoperatie geheel ongestoord te verrichten,
het door de zaak zoodanig te organiseeren, dat er eerst sprake van weerstand kan
e of zün, nadat de vijand de landing heeft volbracht? Zich voor detacheeringen
el in te hoeden voor een nevendoel, wanneer het geldt de bestrijding eener hoofd-
ons operatie des vijands, is voor den veldheer een strategisch beginsel, dat streng
ings- moet worden nageleefd; maar mag, bij een gelüktädigen aanval van de land-
illing en de zeezijde, het bestrüden eener poging des vüands om een landingsleger
r wij op de kust te werpen, wel- een veenendaal genoemd worden? Daarenboven,
afge- de Schrijver neemt aan dat een landing een onderneming is, die zooveel toebe-
r zün reidselen vordert, dat zü in de eerste veertien dagen of drie weken na het
. den uitbreken van den oorlog niet te verwachten is; een reden te meer om te
it ge- ·l zorgen dat, al is het niet op den eersten dag na de oorlogsverklaring, toch
in de ‘, bijtüds een afdeeling nabij de kust geplaatst zij om het voet aan wal zetten
delijk tegen te gaan. Immers mag men niet uit het oog verliezen dat het mobiele
lra zij leger meer dan waarschünlük niet in het open veld zal zijn opgesteld, maar
·gaan achter onze defensieliniën; en zoo de organisatie van de verdediging dier
;gun- liniën in den beginne al te wenschen zal overlaten, zoo zal men toch wel
g nog mogen aannemen dat, vóórdat twee of drie weken verloopen zijn, die orga-
alleen nisatie in elk geval genoegzaam zal gevorderd zgn om toe te laten dat een,
Jalerie of wellicht twee divisiën naar de kust worden gezonden, terwül de verdediging
ig niet der liniën blüft toevertrouwd aan de vaste bezettingen en het overblüvend
r men i grootste deel van het veldleger. Wanneer men zou moeten onderstellen dat
:hutte­ binnen twee of drie weken de verdedigingsorganisatie onzer liniën nog niet
an nog Ware voltooid, dan zou dit op gebrek aan voorziening onzerzüds wijzen en
schut- tevens op de noodzakelükheid, om het plan van defensie te herzien en te ver-
De in beteren. ‘
omdat Van veel belang is het na te gaan, hoeveel tüd er zal verloopen tusschen
in vol- , het oogenblik, waarop het bericht dat de landingsvloot in aantocht is, wordt
GH; en i ontvangen en dat, waarop het eerste échelon voet aan wal zet. De Heer DEN ·