HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

ii

ee
gunstige kansen, welke een poging tot landen den vüand biedt, moeten wg
gi onze waakzaamheid en onze activiteit verdubbelen. Het te keer gaan eener
tl landing is, en bij ons in het büzonder, een der moeilijkste handelingen, welke
g aan de landmacht kunnen worden opgedragen; maar het is daarom geen onmo-
gelijke taak. Wel zou dit het geval kunnen zrjn, büaldien de landmacht ge-
heel aan zichzelve wierd overgelaten en de hulp zou missen, welke de
marine haar tot het verkennen en, zoo mogelük, tot het ophouden des vüands,
*4 moet verleenen, zooals dit in de voorafgaande regelen is geschetst. Samen-
`f werking van zee- en landmacht is, ook bü het te keer gaan eener landing,
onmisbaar, en een ontwerp tot verdediging der kust, waaraan die hoofdvoor­
waarde ontbreekt, stelt, naar müne overtuiging, de landmacht voor de oplos-
. ;‘ sing van een vraagstuk, waarbij het wel eens zou kunnen blijken dat beleid
. { en energie op ziehzelven niet altijd voldoende zijn.
· Bij het beramen der middelen, hoedanig de landmacht zal hebben te han-
S delen omli een landing te verüdelen, moeten twee gevallen worden onder-
, scheiden: dat wij namelijk alleen van de zeezijde worden bedreigd, of wel
ii gelijktüdig van de land- en zeezijde worden aangevallen.
- _ Voor de onderstelling dat wij uitsluitend van de zeezüde bedreigd, en ons
geheele leger al dadelijk nabü de kust kan opgesteld worden, kan omtrent de
maatregelen, door dat leger te treffen, kwalük verschil van opvatting bestaan,
Q en ik geloof met den Schrüver, dat het ons dan niet veel moeite zal kosten
t om den vüand het voet aan wal zetten te verhinderen (bladz. 33).
Minder overeenstemming bestaat tusschen den Heer om BEER Pooaruennn
.t en mü, met opzicht tot de te nemen beschikkingen voor het geval van een
i- gelijktüdigen aanval van de land- en zeezüde. De Schrijver wil, nadat wü in
er oorlog zijn geraakt met een mogendheid, die een marine ter harer beschikking
h heeft, bü een aanval aan de landzüde onze vier divisiën met de reserve-brigade,
er alzoo het geheele leger, daar den vüand tegenoverstellen, en zich aan de
=n kust voorloopig tot observatie bepalen. Twee regimenten cavalerie worden,
le zoodra zij van de oostelüke of zuidelijke grens zün teruggekomen , in verband
en met langs het strand te stationneeren observatieposten , ter beschikking ge-
te steld. Tot zoolang moet de cavaleriedienst op de kust verricht worden door
ie >>schutters, die vroeger bü dat wapen hebben gediend, en vrüwilligers (yeo-
»manry) op gerequireerde of nog niet voldoend voor de veldeskadrons afge-
1. nrichte paarden"; terwijl infanterie, dienstdoende schutterij van de Noord-
Bj.; hollandsche gemeenten, van afstand tot afstand wordt gestationneerd, >>om
heb »zich op het strand en bü de duinen te vertoonen, ten einde den vgand het
ndenkbeeld te ontnemen dat de kust in het geheel niet is bezet, en hem dus
we >>af te houden van strooptochten en verkenningen met een kleine macht (bladz.
nen 35-36)". Aldus blijft de opstelling totdat de opperbevelhebber bericht heeft
‘“*“ ontvangen van de inscheping en afvaart der landingstroepen of, zoo dat be-
richt niet inkomt, van de tijding dat de vüandeljjke vloot voor onze kust is
- gezien. Alsdan worden twee divisiën naar de kust gedirigeerd; de eene naar

L4
gi