HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 3

JPEG (Deze pagina), 929.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

‘·"‘ï; :;e·-«·,: .

Iïl
I l ` t
. . e
r ONZE KUSTVERDEDIGIN G.
rl
Onze kustverdediging. Eene militaire studie van de kaart door
J. C. C. Den Been Poon·rUoAm., Majoor bij den Goneralen ä,
Staf. Breda, Bnonsr: EN Comp. 1875. Prijs /1,25. ‘ l
ll. • . • • ..
·§ Het is nog niet zoo heel lang geleden dat de kustverdediging bij ons zelden
of nooit ter sprake kwam , en eerst in den laatsten tüd heeft men meerdere
teekenen van belangstelling in dit allerbelangrükst onderdeel onzer lands-
7 defensie kunnen opmerken. Vraagt men naar de redenen der vroegere onver­ l
sohilligheid en der verandering welke daarin is gekomen, dan ligt het ant-
woord voor de hand. De groote mogendheden toch, die ons den oorlog konden `
aandoen, waren, met uitzondering alleen van Engeland, tot vóór korten tüd
l meer land- dan zeemogendheden; terwijl daarentegen onze overzeesche nabuur
l wel zijne vloot, maar geenszins zgn leger op een voet onderhield als voor een [
j overzeesche expeditie van eenige beteekenis wordt vereischt. In dien toestand
I is sedert eenige jaren evenwel een belangrüke verandering gekomen. Frank- i
rük’s zeernacht behoeft voor die van Engeland niet veel meer onder te doen, j
en ook Duitschland schünt met rusteloozen ijver te streven naar den titel van
f zeemogendheid van den eersten rang. Waar dus vroeger, bij een bedreiging `
E L. uit het zuiden of uit het oosten, voornamelijk alleen het oog behoefde gericht
te worden op de landgrenzen, moest nu ook rekening gehouden worden
i met de zee, en werd als vanzelf de blik ook daarheen gewend. Daarbij lr
‘ _ lj. kwam de groote omwenteling, in het zeewezen teweeggebracht , eerst door de j
toepassing van den stoom op de scheepvaart, later door de invoering van de r*
pantserschepen. Was het eertijds, zelfs voor een groote zeemogendheid, altijd .,
een reusachtige en tevens een gewaagde onderneming om een leger over
l zee naar een vreemde kust over te brengen, hierin is sedert de transfor-
matie der vloten in stoomvloten een belangrüke wijziging gekomen. De tijd, .
_ l noodig tot het volbrengen van den overtocht, die vroeger bü weken moest F
worden gerekend, wordt thans bü dagen geteld, en daarmede is een dubbel l i
j III. S. 20. D. N". ’l(l. I. j
lg j _ E
t .,..
» I. . ..a;.._h.p,A...A___ . · ~ T.­`.··i~~~~ ­, ­ .. . . ,.. fame, _. n_ , , ,. Y ?’