HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

`
l
'Z, 27
l lüken en vertragen van de nadering der transportvloot, en het beschermen
L l en behulpzaam zijn van de staunches en de op verkenning uit te zenden ‘
= éclaireurs. Hoeveel pantserschepen en van welke soort zullen wij daartoe be-
L _ hoeven? Het spreekt van zelf dat hoe grooter het aantal is, hoe meer kans
> er bestaat om het doel dat men zich voorstelt te bereiken; maar het geldt
· hier binnen de grenzen te blüven onzer financieele krachten, en dan schünt
r een getal van 3 groote schepen, büv. van het type Prins Hendrik, of nog
liever van het type Koning der Neclerlandon, wanneer althans dit vaartuig aan
­ de daarvan gekoesterde verwachting mocht beantwoorden, gewapend met
M kanonnen van het zwaarste kaliber, wel niet onder de onbescheiden eischen
= gerangschikt te kunnen worden. De aan de pantserschepen toegevoegde staun­
· ches, ten getale van 6, zullen, door deze begeleid en beschermd, in staat
zgn diensten te verrichten, waartoe zij op zichzelven in volle zee tegenover
. een vijandelijke vloot onmachtig zouden zijn geweest.
' Om de pantserschepen en staunches de vervulling hunner taak mogelük te
= _, maken, en tevens om het leger op de hoogte te houden van hetgeen op zee voor-
` valt, is bovenal een zeker aantal vaartuigen noodig, die ter zee de rol ver-
· ._ vullen, welke te land door de lichte ruiterü wordt volbracht. Zulke schepen,
op welker bezit in de laatste tüden terecht van meer dan een zijde is aan-
· gedrongen, en welke ook door den Heer DEN BEER worden gewenscht (bladz.
r 45), hebben reeds bij voorbaat den naam van eblaireurs bekomen. Zij moeten
l op een vrü aanzienlüken afstand van de kust in zee kruisen en, wordt de
· i vüandelijke vloot ontdekt, daarvan door signaalschoten kennisgeven. Zich
· steeds op een behoorlijken afstand van de vijandelnke scheepsmacht verwüderd
= houdende, zonder deze evenwel uit het oog te verliezen, vermijden de éclai-
. reurs zorgvuldig elk gevecht, doch verzuimen niet, telkens wanneer zulks
i nuttig schijnt, bericht omtrent de bewegingen der landingsvloot naar het
naastbügelegen punt der kust te zenden.
Een eerste vereischte voor de éclaireurs is dat zü een groote snelheid be-
zitten, ook ten einde niet door enkele vooruitgezonden vüandelijke schepen te
li kunnen worden genomen. Zij moeten zoodanige schepen kunnen ontloopen,
zonder zich daarom uit zee te laten verdrüven; missen de éclaireurs de daartoe
vereischte snelheid, dan zijn zij voor hunne taak niet berekend. In de Ver-
E eeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap is als vereischte voor de hier-
bedoelde schepen gesteld dat zü 12 à 14 mijlen loopen, maar tevens de opmer-
king gemaakt dat, aangezien onze schroefstoomschepen zich voor dezen dienst
volstrekt niet eigenen en het niet mogelük zal zgn in oorlogstijd de noodige
schepen voor den dienst als éclaireurs aan te schaiïen, die vaartuigen opzet-
telijk tot het voorgestelde doel moeten gebouwd worden Een 10-tal werd

Q (1) Volgens een mededeeling van den Minister van Marine, voorkomende in de Memorie van
. Toelichting bij de begroeting van Hoofdstuk Vl voor 1875, zullen de nieuw te bouwen schroef-
. stoomschepen 1-ste klasse iets grooter afmeting bekomen dan de bestaande van het type Djambi,

Vl
i