HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

l
il
l ·»
22
i tegen te spreken. Op dezelfde gronden waarop een verplaatsing der etablis-
~ sementen van het Nieuvvediep naar binnenslands wordt noodzakelük geacht,
l moet ook het langer behouden der etablissementen te Hellevoetsluis ontraden
i worden. Een bombardement der vesting dat niet te voorkomen is, zou de
-i verdediging in het grootste gevaar kunnen brengen; en men bedenke wèl dat ’,_
het verlies van Hellevoetsluis twee waterwegen openstelt: dien naar het Hol-
', landsch­diep en dien door het kanaal van Voorne naar de Maas. Bovendien
Qi moet met het verlies van Hellevoetsluis de verdediging van Voorne tegen een
op dat eiland gelanden vüand opgegeven worden. VVaar zulke belangen op
i het spel staan, is het wel der moeite waard zeer ernstig na te gaan, of een
verdediging der vesting mogelijk is, terwijl de maritieme inrichtingen in brand
staan, ten einde, bü een ontkennende beantwoording, de overbrenging dier
inrichtingen naar het binnenland niet langer uit te stellen.
De marine, door den Heer DEN BEER noodig geacht tot verdediging van
li de zuidelijke watertoegangen des Rüks, bestaat uit 2 ramschepen, 7 monitors
[ en 12 staunches. Acht men het noodig, gelijk de Schrüver, dat »het zwaarte-
i. »punt der defensie, meer dan tot dusver in het voornemen ligt, naar de Marine
· >>dient te worden overgebracht", en dit schünt volkomen goed gezien, dan is
deze eisch waarlük niet te hoog gesteld. De Commissie voor de kustverdediging
van 1864 toch vroeg, tot hetzelfde doel, 4 rammen, 6 monitors en eenige
ji drüvende batterijen; terwül de Ministers VAN MULKEN en Bnoox, die zeker
niet te rükelijk waren met hunne eisclien aan drijvend materieel, het voor-
jl nemen te kennen gaven er toe te bestemmen 7 monitors, 2 drijvende batte-
i rijen benevens 12 staunches. De Schrüver bestemt voor de buitenvlakte van
het Bokkengat 2 ramschepen en 2 monitors, doch slechts 2 monitors voor _
het Brouwershavensche zeegat en het Volkerak. Ten einde bü machte te zgn
H den vijand althans te beletten met een niet gepantserde vloot het Brouwers-
j, havensche gat binnen te loopen en op de Beetle ten anker te komen, en voorts
ji ter betere verdediging van den toegang door het Volkerak, in verband met
de forten Prins Frederik en de Ruyter, zou ik wenschen in overweging te
ii geven, ook hier 2 ramschepen van 33 dM. (rammonitors 1ste klasse) en 2 moni-
tors te plaatsen. De monitor, die de Heer DEN BEER wenscht tot observatie
van het Slükgat en het Noorder­Pampus, zou müns inziens, kunnen vervallen;
en het gezamenlijk drijvend materieel voor de zuidelüke zeegaten zou dan, met j
inbegrip der 2 monitors aan den Nieuwen VVaterweg van Rotterdam, bedragen
2 ramschepen, 8 monitors en 12 staunches; een eisch die vrij wel overeen- i
i' stemt met dien van de Commissie van 1864 (1).
I
(1) Bestond er een betere gemeenschap te water binnendoor van Amsterdam naar de Maas,
`, wellicht zou hierdoor eenige besparing in het drijvend materieel, voor de binnenlandsche verde-
f diging benoodigd, kunnen verkregen worden. In elk geval zou daarbij onze defensieve kracht te
water winnen. lk herinner er aan dat de Heer S*r1ar.·r.u:s met zijne gewone zaakkennis deze aan­
gelegenheid o. a. besprak hij de discussiën over de Vestingwet (Bijhlad 1873-74, bladz. 1017).
Voorts zij opgemerkt dat, bij een voldoende watergcmeensohap binnendoor, een overbrenging
«
·
e
;4
i< J
l.
Wi AE äï xzrwi,