HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

a
2*1
voelt ieder, die de zaak ook maar oppervlakkig heeft overwogen. Verschillende
middelen zün voorgesteld tot verbetering. Daaronder behooren een fort aan ,
de Hoornsche hoofden en een fort aan de Kwak. Het laatste telt weinig of
geene, het eerste vele voorstanders. De Heer DEN BEER POORTUGAEL is, I
i voor zoover mü bekend, een der eersten, die züne stem tegen een fort aan {
de Hoornsche hoofden verheft, en het is mü aangenaam hierin met hem te j
kunnen samengaan. Zeer juist doet de Schrüver uitkomen dat, zoolang men
geen vertrouwbare versperring heeft gevonden, het fort aan de Hoornsche
hoofden niet bü machte zal zün een vüandelüke vloot, die niet door de vesting i
Hellevoetsluis is kunnen worden afgewezen, tegen te houden; terwijl, zoo de j
versperring van het vaarwater mogelijk wierd bevonden, en men in verband j §
daarmede een fort op de Slijkplaat, tegenover de Hoornsche hoofden zou
wensohen te maken, het beter ware de versperring te leggen bü Hellevoet- J
sluis, en dan een fort te bouwen op den Zuidwal. Ik hel te eerder tot deze j
zienswüze over, aangezien een versperring door middel van torpedo’s van de
Lens, het vaarwater onmiddellük vóór Hellevoetsluis, niet tot de onuitvoer-
bare zaken schünt te behooren. Hellevoetsluis beveelt zich ook daarom aan j
als het punt, waar de verdediging van het Haringvliet moet plaats hebben,
_ omdat ­- de Heer DEN BEER wüst er te recht op - die vesting het linker-
steunpunt is der vroeger genoemde inundatie-linie op het eiland Voorne. >>Elke · l
>>versterking, die de kracht van Hellevoetsluis verhoogt, komt dus mede ten
>>bate van de defensie der landzüde." lj
De ontworpen batterij aan de Kwak, die bestemd zou zün schepen te be- l
schieten, die door het Kwaksdiep of het Bokkengat trachten binnen te stoo-
men, zal evenwel, zelfs al ware die batterg een fort, op vroeger ontwikkelde
gronden, zonder versperring, aan een vloot van pantserschepen het doorvaren
j niet kunnen beletten. Evenmin zal een werk, daar aan te leggen, Hellevoet-
sluis voor een maritiem bombardement kunnen vrüwaren. Het zou alleen
een bombardement door een gelanden vüand kunnen bemoeilijken. De kosten,
aan dit werk te besteden, zouden dus geenszins tegen het daarmede te be- {
reiken doel opwegen. "
Een groot gebrek der vesting Hellevoetsluis bestaat in hare geringe uitbrei-
i ding aan de züde van het Haringvliet, ten gevolge waarvan het zeer bezwaar-
, lük is een genoegzaam aantal zware vuurmonden als evenwijdige batterü op
' te stellen. VVanneer dit bezwaar zooveel mogelgk weggenomen en een fort
op den Zuidwal aangelegd wordt, zal, in verband met het versperren van
de Lens, in de verdediging van het Haringvliet op zeer voldoende wijze K
zijn voorzien; immers op veel krachtiger wüze dan door het maken van een
fort nabh de Hoornsche hoofden, een punt dat ruim 4000 M. van Hellevoetsluis 1
is verwüderd; terwül tevens, gelijk zoo even werd opgemerkt, de inundatie­
linie op Voorne daardoor in beteekenis wint. K
De meening dat Rotterdam, Feüenoord en Dordrecht veel geschikter zijn
tot plaatsing der reparatiewerf dan het vooruitgelegen Hellevoetsluis is niet r
l

ii .... · ~v·¤<.~ t ·-~» ;;--e«;~-«-+:-~---e<::­Tt­~-- V