HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

j · e
E - 20
j verblijf, zoo nabij mogelijk het strand, is uitstekend geschikt en biedt een
l uitmuntende gelegenheid aan tot bestrüking van het gedeelte der rivier tus-
schen de dammen, en tevens tot verdediging van de torpedo­afsluiting, die
ook hier niet achterwege zal mogen blijven. ·
De Nieuwe Maas is in de laatste jaren als vaarwater sterk verminderd en
die achteruitgang zal, naar het zich laat aanzien, van blijvenden aard zijn.
j De toestand is evenwel niet geheel, zooals de Heer DEN BEER dien omschrijft
{ (bladz. 23). Te Brielle bestaat namelijk sedert 1 Januari dezes jaars geen loods-
. dienst meer en ook worden de vuren te Oostvoorne, aan de Molehaven,
Q te Brielle en nog enkele andere niet meer ontstoken; maar de betonning
j van het vaarwater is gebleven, zoodat er geen reden is om aan te nemen
j dat de kennis van het vaarwater allengs zal verminderen.
Hoewel in de Nieuwe Maas geen meer diepgaande schepen dan monitors
i kunnen verwacht worden en het vaarwater vóór Brielle zeer smal en gemak-
kelük te verdedigen is, hetgeen door een versperring met torpedo’s nog be-
V vorderd zal worden , moet aan de vesting Brielle niettemin een bijzonder ge-
_ wicht gehecht worden, lin verband met de taak welke zij heeft te vervullen
als rechtersteunpunt der positie Brielle­Hellevoetsluis. Behoudens eenige .
Q staunches tot observatie acht de Heer DEN BEER hier geen marine tot de ver-
J dediging noodig, en het komt mij voor dat dit juist gezien is. 4
j Zooals hierboven werd opgemerkt zijn de vaarwaters, die naar het Hol-
landsch-diep voeren, eenerzijds het Goereesche gat en het Haringvliet en meer
l zuidelük het Brouwershavensche gat en het Volkerak. Terwül nu, ten aanzien
· der wijze van verdediging van den eerstbedoelden watervveg, door den Heer
j DEN BEER een uitvoerige beschouwing geleverd wordt, blijft de verdediging _
j van het Volkerak , een allergewichtigste toegang te water, zoo goed als onbe-
sproken. Het eenige wat daaromtrent wordt bijgebracht, bestaat hierin, dat
j de Schrijver het Volkerak zonder tonnen schier onbevaarbaar acht en, voor
l de defensie van dat vaarwater en van het Brouwershavensche gat, 2 monitors
wil bestemmen. Is die vermeende onbevaarbaarheid de oorzaak van de weinige
j belangstelling, aan het Volkerak betoond? Ik durf hieromtrent niet beslis- I
j sen, maar acht haar in elk geval ver van gerechtvaardigd. Zoo men het i
l Volkerak al zou wenschen te beschouwen als een achterdeur, die naar het l
j Hollandsch­diep voert, dan is het toch ontegenzeggelijk een zeer belangrüke
j achterdeur, die, daargelaten de tijdelijke mindere bruikbaarheid van het Hille-
H gat, schepen van een vrij belangrijk charter doorlaat. Ik beschouw daarom
I de weinige aandacht, aan de verdediging van den zuidelijken toegang naar
j het Ho`llandsch­diep geschonken, een leemte, die te meer uitkomt wanneer
men let op de zorg en volledigheid, waarmede deze studie overigens is samen-
j gesteld.
{ Dat aan de verdcdigingsmiddelen van het Haringvliet iets ontbreekt, ge-
l