HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

l i
’ ä
‘*’ .
« ’17 i
_ Als het beginsel gehuldigd wierd om op het volmaakte te wachten, zou 1
het er inderdaad met onze geheele defensie treurig uitzien. Zoo men bijv. i
het tegenwoordige infanterie­geweer al een volmaakt vuurwapen wil noemen,
· voorzeker zal niemand die qualificatie toepassen op ons Snider­geweer. Hoe t
zouden wij nochtans, bij het uitbreken van een oorlog, tegenover den met 1
achterlaadgeweren gewapenden vüand gestaan hebben , bijaldien onze infan-
_ terie destijds, instede van met dat Sniolewgeweer, met trompladers ware ge-
wapend geweest? Zou het vooruitzicht op het meest volmaakte vuurwapen ons i
dan veel gebaat hebben? Neen, niets is verderfelgker dan dat stelsel van
wachten op de volmaking; en, evenzeer als men dank moet weten aan de 4
mannen, die de invoering van de bronzen achterladers als veldgeschut wisten J
“ te verkrügen, ondanks alle daartegen aangevoerde argumenten van hen, die
_ wilden wachten op een nog meer volmaakten vuurmond van gegoten staal, 1
evenzeer zal men het moeten toejuichen, wanneer, hoe eerder hoe beter, een
kanon van zwaarder kaliber dan 24 cM. tot gedeeltelijke wapening van onze voor-
naamste kustbatterüen worde ingevoerd. Daarenboven mag men vragen: wat
zün zwaar, en wat zijn licht gepantserde schepen? Mij dunkt dat dit zeer
betrekkelük is; wat vroeger zwaar heette is nu licht. De verhouding van
een 24 cM. tegenover een licht gepantserd schip is ongeveer dezelfde als die .
van een 30 cM. tegen een zwaar gepantserd schip ; en daar nu de Schrüver licht A
1 gepantserde schepen met geschut van 24 cM. wil bestrijden, zou men kunnen mee-
nen dat hij zwaar gepantserde schepen met kanonnen van 30 cM. wil bevechten.
Dit is echter niet het geval; de Schrijver wil integendeel de zwaar gepantserde
schepen vrij spel laten, voor zooveel de kustbatterijen betreft, en hunne bestrüding
uitsluitend aan de Marine overlaten. Wel zegt hü, dat voor het geval dat
’s vüands vloot op of bn den drempel van het Westgat niet kan worden terug-
gewezen, onze marine met volle kracht moet terugstoomen tot tegenover
Kaaphoofd, waar zü den vüand moet inwachten, >>ten einde hem, door zelf
>>de noordzijde van het vaarwater te houden, dichter onder bereik der kust-
>>batterijen van den Helderschen wal te brengen en door hare manoeuvres
>>daar zoolang mogelük te houden (bladz. ’17)". Maar hoe nu, wanneer die kust- j
batterijen met geen zwaardere kalibers dan 24 cM. gewapend zün en de vijand J
met zwaar gepantserde schepen komt? Het gaat toch niet aan den vijand
als voorwaarde te stellen, om ons alleen met licht gepantserde of houten i
schepen aan te vallen. Evenmin zal het ooit gelukken een dergelüke bepaling
in het moderne volkenrecht te doen opnemen. Integendeel, wh moeten er
op rekenen dat hij met zwaar gepantserde schepen zal komen; en in stede van, g
gelijk de Heer DEN BEER, alleen middelen te beramen, om »een licht gepant­
serd eskader of een houten vloot" met voordeel te bestrijden, moeten wij ook l
trachten zwaar gepantserde schepen afbreuk te kunnen doen; daartoe is een 3
kanon van krachtiger uitwerking dan de 24 GM. noodig, en die vuurmond is j
de eo CM.
l
i i
è