HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

l
s
` O'
16 ,
met hetgeen de Commissie van 1864 noodig achtte voor het noordelijk deel _
des Rijks (Helder­Amsterdam), te weten 3 rammen en 8 monitors. De
Ministers VAN l1lULKEN en BRoox bestemden (1870) tot hetzelfde doel 5ram-
schepen, 4 monitors, 1 stoombatterü, benevens 8 staunches. Bedenkt men ·
dat de middelen van aanval steeds toenemen, zoo in aantal als in beteekenis,
dan vooral schünt heden ten dage een eisch van 6 ramschepen, 4 monitors
en eenige staunches (stel een 8­tal) niet overdreven. Is het daarbü mogelijk _
om, zooals in de voornemens van den tegenwoordigen Minister van Marine schijnt
te liggen, voor de Heldersche positie pantserschepen (rammonitors) van 33 dM.
diepgang te bestemmen, dan zal daarmede een dubbel voordeel worden ver-
kregen (1). Evenwel moet noodwendig een zwaarder kaliber het tegenwoordige
van 23 cM., voor zoover dit nog tot wapening onzer pantserschepen in gebruik “
is, vervangen. De wapening onzer pantservloot is volstrekt niet meer op de _
hoogte van die der pantserschepen van de meeste maritieme mogendheden.
De lezer van het geschrift van den Heer DEN BEER PooR*rUeAEL, die tevens
aan de bovenstaande regelen zijn aandacht wel heeft willen schenken, zal
ontdekt hebben dat de overtuiging van den geachten Schrijver omtrent de
verdediging der positie Helder en de mijne, hoezeer in de hoofdzaak overeen-
stemmende, toch ook punten van verschil aanbiedt. Ook in enkele andere
opzichten dan die, waartoe bovenstaande beschouwing een gereede aanleiding
gaf, is dit het geval. Op bladz. 16-20 deelt namelijk de Schrijver zijne over- 1
tuiging, in acht hoofdpunten vervat, mede, en ik veroorloof mh omtrent
enkele der daarbij geuite meeningen, alvorens van de Heldersche positie af
te stappen , eenige bedenkingen in het midden te brengen.
Blükens punt 1°-3° (bladz. 16) wenscht de Schrijver >>bij den snellen vooruit-
>>gang in scheepsbouw en pantsering, bü den nog niet gestuiten aanwas in
` >>kolossen van kanonnen en projectielen, en bij den schat van geld die in alle
>>richtingen voor ons geheel defensiewezen wordt vereischt, vooreerst op dit
»punt‘ een grootendeels afwachtende houding aan te nemen, d. w. z. niet
>>overgaan om massa’s geld uit te geven voor doode strijdkrachten, als die
>>reeds thans niet volkomen bij machte zijn tot een beslist doel te leiden, maar
_ »wachten tot de volmaking der zich snel ontwikkelende techniek ons het
i >>middel aanbiedt om een afdoenden maatregel te nemen." Diensvolgens wil
` de Heer DEN BEER POORTUGAEL het voorloopig opgeven, om >>zwaar gepant-
serde" schepen door landbatterüen te bestrijden en dus, voor dat doel, geen
forten bouwen of zwaarder kustgeschut aanschaffen, terwijl het kaliber van
24 cM., in verband met een genoegzaam talrijke marine, voldoende wordt
geacht om een >>licht gepantserd" eskader of een houten vloot te bevechten.
(1) Van de rammonitors van 33 dM. diepgang wordt de eerste, aide Draak", dezer dagen te Am-
sterdam op stapel gezet. Hij wordt genoemd: »Rammonitor 1ste klasse", ter onderscheiding van
de rammonitors van 26 dM. diepgang, die »Rammonitors 2de klasse" genaamd worden. De Draak
zal tot wapening ontvangen 2 getrokken kanonnen van 28 cM. , zijnde stalen achteriaadgescbut van .
" Knurr.
_,.n.,n,_,...x.tnü «-··««i.»n¤;n.;-.e._n ,_,, .r;nn.,;i negn....»«»;c·a;.n,,..·k.«·-·¤»­¤·.- »¤·<·L»-»-·- -- --¤---­···­~~-·--.··¤«-­­­­¤~­·­·-»_,n ,.____ __,_ _,,­..;g__ emma. ,