HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 969.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

al
‘T
45

bardement zün blootgesteld. Zün die werken, zoo als behoort, van bomvrü
logies voorzien, dan behoeft er geen vrees te bestaan dat het bombardement
de verdediging in zulk een mate zal verlammen, dat de overgave der positie
daarvan het gevolg zou moeten zün. Veeleer is aan te nemen dat de vüand,
zoo hij tegen een stelling den Helder zonder maritieme etablissementen vver­
_ . kelük tot een bombardement door schepen mocht besluiten, daarmede, ten
koste van een zeer groote hoeveelheid munitie, geen ander resultaat zal ver-
` krügen dan het vernielen van een aantal particuliere huizen. Daarbü verlieze
J men niet uit het oog, dat de vijandelijke vloot op de Reede voortdurend gereed
moet zijn om aanvallen af te weeren van onze ramschepen, die op elk oogen-
blik, dat zij daartoe gunstig achten, de haven kunnen uitloopen. Overvveegt
men eindelük nog, dat van een gebruik van aanvallende torpedo’s, zoo ooit»
dan voorzeker tegen een ten deele voor anker liggende vloot, belangrijke uit-
komsten kunnen worden verwacht, dan moet erkend worden, dat het verblijf
op de Reede den vijand in geen benijdensvvaardigen toestand brengt, en mag
J men aannemen dat hij , het vruchtelooze zijner pogingen ziende, dat verblüf
i niet noodeloos zal verlengen, maar integendeel een onderneming opgeven,
I welke hem zoo weinig kansen van slagen aanbiedt.
De eischen, door mü gesteld om de stelling van den Helder in een behoor-
lük verdedigbaren toestand te brengen, komen in hoofdzaak op de navolgende
neer:
A ’1°. een flotille van pantservaartuigen, van zoodanige sterkte dat zü, in ver-
band met de aan te brengen zf0rped0’s en de Icustbatterçïerz en forten in de
positie, een vijandelijke pantservloot, met vooruitzicht op goed gevolg,
° zal kunnen tegemoetgaan en bestrgdeng
J 2°. een ruime toepassing van offensieve torpedo’s;
' 3". een versperring van het Schulpegat en van den havenmond door middel
van passieve torpedo’s; {
"l 4°. een fort op den Zuidwal; jr
5**. een batterij bü het Meteorologisch observatorium;
jj 6°. aanmerkelüke uitbreiding der batterü Wierhoofd;
j 7°. wapening der kustbatterijen, althans ten deele, met zwaarder geschut; ‘
8**. verzekering der stormvrüheid van het vooruitgeschoven fort Kijkduin en
, van de kustbatterijen; ‘
9°. bomvrij logies voor de bezetting;
’l0°. verplaatsing der werf naar Amsterdam; en eindelijk,
ïj il’1*’. zoo mogelyk, een fort op de Laan.
Ten aanzien van de samenstelling van het gepantserd smaldeel, tot het
vervullen der taak, hierboven in punt ’1° aangeduid, kan ik mü geheel ver-
eenigen met den eisch van den Heer DEN BEER POORTUGAEL. Hü vvenscht
à namelijk voor de verdediging der stelling Helder, met bestemming tevens voor
E- die van Amsterdam, een getal van 6 ramschepen en 4 monitors benevens
eenige staunches. Die cijfers komen, wat het totaal betreft, vrij wel overeen