HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

is
A tegen de plaatsing van het fort op den Zuidwal, denkbeeldig, of althans zeer j
overdreven zijn. i
. . Tot verdediging van den havenmond moet voorts de thans alles behalve j
L Z stormvrüe batterij Wierhoofd, de gewichtigste der kustbatterüen op den vasten
ii wal der positie, in een volkomen stormvrüe kustbatterij, met betere werking
naar de oostzüde en in het bijzonder met een afdoende bestrüking van den I i
mond van het Nieuwediep, veranderd worden, en moet de aanleg en de j
verbetering der hierbesproken verdedigingswerken vooral gepaard gaan met J
j een afsluiting van den havenmond door middel van passieve torpedo’s. Een
j drüvende versperring aan de torpedo’s toe te voegen (bladz. 19), schünt minder ,
raadzaam, zoowel om het ongenoegzame van zoodanige versperring, als omdat I
g ‘ daardoor het onverwacht en plotseling optreden van eigen schepen, die zich ·
I in het Nieuwediep bevinden, altijd in meerdere of mindere mate zal worden ë
· belemmerd. ”
' Is op de hier omschreven wijze in de defensie van den havenmond te
Nieuwediep voorzien , dan mag met genoegzame zekerheid aangenomen _
‘ worden dat, bij een behoorlüke waakzaamheid onzerzüds, het binnenloopen j
voor vüandelüke schepen niet uitvoerbaar is.
_ Om de etablissementen te Willeinsoord tegen vernieling door middel van z.
een maritiem bombardement te vrüwaren, is herhaaldelijk voorgesteld die
"’ inrichtingen over te brengen naar de hoofdstad des Rijks; en inderdaad, wan-
_ neer men de zaak rijpelük overweegt, moet men wel tot die slotsom komen,
' hoe veelvuldig en van hoe overwegenden aard ook de bezwaren zgn aan de ik g,
verplaatsing verbonden. De hoofdvoorwaarden voor het gelukken van een i
maritiem bombardement zün, dat de aanvaller bü machte is, op den gewilden
. afstand, een genoegzaam aantal bombardeerschepen en munitievaartuigen te g
vereenigen, en dat die flotille begeleid zij door een gepantserd eskader , vol-
; komen in staat om de uitvallen van den belegerde af te wüzen. Geen van j
‘ beiden kunnen wij op den duur aan een der groote zeemogendheden verhin­
deren. Zeker zullen wh, bg de hierboven als zeer wenschelijk voorgestane {
Z aanwezigheid van een fort op de Laan, een betere inrichting en wapening I
‘ _ der Heldersche kustbatterijen en het bezit van de noodige pantserschepen,
_ _· den vüand, op zün weg van het Westgat naar de Reede, zeer ernstige hinder- ._
_ palen in den weg kunnen leggen, en zelfs, zooals ik vermeen te hebben doen I
uitkomen, hem kunnen beletten om tegenover den Helderschen zeedük in positie i j
te komen; maar niets wettigt ons aan te nemen dat, mocht hij ook al enkele E
" vaartuigen verliezen, niet een aanzienlijk deel züner pantservloot er in zal j
slagen tot de Reede door te dringen. Zullen met de pantserschepen en onder
. hunne bescherming, niet gepantserde bombardeerschepen kunnen doorkomen? ;
` Ik geloof niet dat, bü de onderstelling van een vuur van weerszüden, op die .
vraag vooraf een stellig antwoord is te geven. Maar hoe dit zg, de Heer j
DEN BEER POORTUGAEL whst er te recht op, dat niets den vijand belet om,
althans wanneer het zwaartepunt der defensie van de zeegaten niet meer dan
e á
i

i ,¤_,.L_,,;-ggp2Q;3ü,,.n;=­L;,“...,._,,,,l·¢...._d;_,é.,;._,.__g,,Y_ U, 7.;, Y... ln. »·‘ ...~,~:=· r H ._` _r_Y ,_ __., Y __ . «·_Y _ W,