HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

t J
ik .
12
nabij den kop van de Harssens, gelijk de Heer DEN BEER Poonruennn wenscht A
(loladz. 19), of iets meer oostelük op den Zuidwal , bijv. op ongeveer 1000 M.
i van den havenmond verwüderd, moet komen te liggen. Mij schünt laatst- · .
I bedoelde plaatsing het meest gewenscht toe, omdat het fort alsdan, bij het L i
I behoud van zün volle werking tegen schepen, die zouden trachten deningang ‘
. der haven van het Nieuwediep te forceeren, in verband met de Heldersche
I batterijen, in het büzonder met de batterij VVierhoofd, een meer omvattend
en krachtig vuur op de Heede zal kunnen brengen, daardoor der vijandelijke
j vloot het rustig verblijf aldaar verhinderen en haar noodzaken zich op grooter
afstand van de stelling op te houden. j
i De Heer DEN BEER POORTUGAEL ziet in een fort op den Zuidwal het nadeel,
I dat het bestaan van zoodanig fort onze marine, in den strüd die haar wacht, ; ‘
zal kunnen uitlokken om onder het vuur daarvan bescherming te zoeken en HI
dus naar den Zuidwal uit te wijken. >>Ofschoon het niet mogelijk is", zegt ­
` de Schrijver, >>een besliste uitspraak te doen wat daarvan het gevolg zal zün, '
1 ` >>betwijfel ik of het fort alsdan uitredding zal geven. Het hoofddoel van een
` _, >>ramschip is toch zelf projectiel te zijn. In den korten maar hevigen kamp ‘
. - >>voor en in de Helsdeur en op de reede zal dus door onze ramschepen met
>>die des vijands, althans in de laatste momenten, niet een strijd van verre _
l >>maar van nabij worden gevoerd. VVüken de onzen terug op den Zuidwal,
>>dan zullen vriend en vüand bijna gelijktijdig onder het vuur van het fort “"
j >>komen aanstoomen; het fort daardoor in zijn vuur belemmerd, zal wellicht j
j ` >>weinig of niet het eskader kunnen steunen, en dit, >>>>au pied du mu1·"" l
L >>gezet, zal geen anderen uitweg vinden dan, getrouw aan de roemrijke tra-
, ; >>ditiën van Neerland’s zeelieden, zich te klampen aan de grootste vijandelijke
1 >>schepen en zich met deze in de lucht te doen vliegen (bladz. 14)". .
j Het is mij niet recht duidelük waarom onze schepen, büaldien zij den last
mochten hebben ontvangen, om langs den Texelstroom en den Vlieter terug ;
E te trekken , die beweging niet evengoed zouden kunnen volvoeren bij het ‘
bestaan van een fort op den Zuidwal als bij het niet bestaan van zoodanig
j verdedigingswerk. Die onderstelling is , dunkt mij, geheel willekeurig. Even- I
* goed zou men kunnen beweren dat een fort op de Harssens onze marine zal ‘
il verleiden om onder zün wallen bescherming te zoeken. Daarentegen is het _ _·
l ontegenzeggelijk een gunstige omstandigheid voor onze scheepsmacht, wanneer _
zij, hetzij vrijwillig, hetzü daartoe gedwongen, in de richting van den Zuid-
j, j wal teruggaat, alsdan een steun te vinden in een fort op die bank. Ook na
H li een strüd van nabä gevoerd zullen onze schepen, zoo zij kunnen teruggaan, "
ook nog wel zoodanig kunnen rnanoeuvreeren dat zü de vuuruitwerking van
het fort tegen ’s vüands schepen niet geheel belemmeren, en het is niet denk- .
baar dat deze onze schepen tot onder het fort zullen vervolgen, aangezien zij `
zich daardoor zouden blootstellen èn aan de volle uitwerking van het fort en
_ der (verbeterde) batterü "Wierhoofd, èn aan het gevaar van op nieuw geramd
te worden. Ik geloof dus dat de bezwaren, door den Schrüver bügebracht
»