HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

ng, · ”' ""'l?2
i
Jr;
11 "ïj
Uit het onmiddellijk voorafgaande is af te leiden dat, bij een energiek op- E
treden onzer marine, een vijandelijke pantservloot, genoodzaakt om door het *
WVestgat binnen te komen nadat de tonnen en merken zün weggenomen , bij J j j
ç hare verschinincr in de Helsdeur lichtelfk in een min unstive verhouding l l
J, J ze J ää e tv j
jl _, . • .
` kan gebracht zgn. Door de aanwezigheid van een fort op de Laan wordt j ;
die vloot al verder verplicht tusschen dit fort en de kustbatterijen aan de noord-
. zijde van den Helder door te gaan; en, kan haar hier de doortocht ook al ii Q
. . .. » J
niet worden belet, aan te nemen is het, blgkens het vroeger betoogde, dat Q
zg , steeds zooveel mogelijk door onze scheepsmacht opgehouden en onder het . `
vuur der batterijen teruggedrongen, van dat vuur veel zal te lijden hebben, · ,
j hetgeen inzonderheid het geval zal zijn, bhaldien de wapening van het onder- `
i .. . .
9 stelde fort op de Laan en van de kustbatterijen beantwoordt aan de eischen, i i
‘°j die men tegenover de pantserschepen van onze dagen moet stellen Wat gi j
' in het büzonder het fort op de Laan betreft , moet uit het bügebrachte ge- ’ ‘
J bleken zijn dat dit fort wel niet als bepaald onmisbaar, maar toch als hoogst j ·j
nuttig voor de verdediging der stelling is te beschouwen. Maar een fort op g j
de Laan zal zi'n een zeer duur fort· en, zoo ooit, dan zal men inzonderheid
l J 7 i
; hier niet mogen verzuimen de belangen der schatkist in de weegschaal te
. . ; i
j leggen tegenover de belangen der verdediging. Men bedenke toch dat, de
jj Engelsehe zeeforten tot maatstaf nemende, een Laan-fort allicht een 6-tal
T millioenen en misschien nog meer zal kosten. Het mnt moet hier dus wel
. . 5 ‘
zorgvuldig tegen de hooge kosten gewogen worden.
Het doel van den vijand , die het Texelsche zeegat forceert, kan tweeledig ï lj
zijn. Hij kan trachten zich al dadelük door een geweldigen aanval van de
haven van het Nieuwediep meester te maken, of wel kan hij op de Reede
positie nemen, en, de stelling zoo dicht mogelijk naderend, haar door bom-
bardement tot de overgave trachten te brengen. Zoowel het een als het ander ï­ l
moet hem worden belet.
Om zeker te zün, dat het binnenloopen der haven van het Nieuwediep ten
· l
allen tijde kan worden tegengegaan, is een fort in zee volstrekt noodzakelijk. ‘ j
Er kan verschil van gevoelen bestaan of dit fort , om aan zijne bestemming 5
te beantwoorden, in de onmiddellijke nabijheid van den havenmond, alzoo
ë ï
(l) Die eiscben zijn niet gering. Nu in de laatste jaren verscheidene gepantserde schepen ge- ii N
bouwd zijn, gedekt met platen van 20 cM. en meer, en die niettemin minder dan 7 M. diepgang j
hebben, terwijl de diepte van den drempel van het Westgat gestadig toeneemt, is het niet te
ontkennen dat de wapening onzer kusthatterijen met geen zwaardere kanonnen dan van 24 cM. on- j
_ voldoende is te achten. Diensvolgens moet sedert geruimen tijd dan ook voorgesteld, en thans in i
· beginsel aangenomen zijn om een stalen kanon van 30,5 cM. (l2 dm.), schietende een projecticl van J J
'i 300 KG. met 60 KG. bnskruitlading, en een aanvankelijke snelheid van 450 M., te beproeven en
· ln te voeren. Voor hen, die hierin wellicht een overdreven eiseh mochten zien, zij in herinnering `
_ gebrachtdat in Engeland onlangs een kanon van 81 ton (kaliber 40,5 cM.) is beproefd ; terwijl Knorr, j
2 naijverig naar het schijnt op zijn titel van Vorst onder de geschntfabrikanten, daarop onmid-
dellijk een kanon heeft ontworpen van 124 ton niet een kaliber van 46,3 cll. Naar beweerd wordt
` wil nu Engeland een kanon maken van 160 ton, schietende een projectiel van 1 ton gewicht! i

vli;na.n_i3 ;·Z¤·•·•i¤•r«.._;i¤;,`¤;n,,5n..;.aLL;·n .a, .i »a-`t».»·".e··­,=;¤äi t _ e ,.,Q ; _, ,_, ,4,,. r N _ __ i W