HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

=‘ · li
9 ?‘
_ >>tober 1854, en evenzoo hebben de Geconfedereerden bij Charleston en fort · Q,
>>Fisher gedaan" ·
Op grond van het voorafgaande, geloof ik dus het gevoelen te mogen uit- J
spreken dat, zoo het al denkbaar zg dat een pantservloot den strüd met de j
°`.l kustbatterüen zal opzoeken, en deze achtereenvolgens tot zwügen brengen - i
bijna alles is denkbaar en mogelük - zulks toch zeer onzuacu·se7z@'nZ@'k is; _ "
omdat, wanneer de kustbatterijen goed aangelegd en gewapend zijn, de vloot ,
bn dergelijken strüd alle kansen in haar nadeel zou hebben. Zoo onze kust- i
batterijen te Helder goed aangelegd en gewapend worden, zou ik, voor het
1 geval dat de positie door een vijandelijke vloot aangevallen wierd, niets liever 2
wenschen dan dat die vloot .zich in een strüd met de batterijen wikkelde, ` S
want dit zou het zekerste middel zijn om haar zware verliezen te doen lijden V. [
o dl en misschien haren geheelen ondergang te veroorzaken. Daarom moet, bij ;
een verdediging, alles aangewend worden om ’s vijands vloot tot dergelüken Q
_ strijd te dwingen; en tot elken prijs moeten de aanvallende schepen door ver- I Vl
sperringen, actieve en passieve torpedo’s en de medewerking der verdedigende
vloot, onder het vuur der landbatterijen gehouden worden. Om dezelfde ; ,i
reden moet voor de positie Helder veel waarde worden gehecht aan een fort g
op de Laan, ook bü de erkenning dat zoodanig fort op zichzelf, zelfs niet
I in samenwerking met de Heldersche batterijen, aan een vijandelijke pantser-
de vloot het doorvaren naar de Reede zal kunnen beletten.
De groote vraag met opzicht tot de vaarwaters, die toegang tot de Reede ` VF
van Texel verleenen, blijft evenwel deze: zijn die vaarwaters al of niet te ver- g
sperren? Wanneer men alleen het oog heeft op de eigenlijke versperringen ,
zoo moet toegestemd worden, dat geen der tot heden beproefde soorten genoeg-
zaam heeft voldaan om daarop tot het afsluiten van zeegaten te mogen ver-
trouwen. Geldt dit oordeel echter ook voor de torpedo’s? Wat betreft liet
p ,_L Westgat, dat door zijn breedte, diepte en aanmerkelijken afstand van den
« wal in zeer büzondere en moeilüke omstandigheden verkeert, schijnt inder­ i
daad, evenzeer als voor de Helsdeur, een afsluiting door middel van passieve
torpedo’s, tot de vooralsnog niet uitvoerbare zaken te behooren. Daarentegen
komt het mij voor, dat op een versperring van het Schulpegat met zulke tor-
pedo’s, op het hedendaagsch standpunt van de wetenschap der watermünen, ;
mag worden rekening gemaakt; en ook hierin wükt mijne zienswüze alzoo Q
af van die des Schrüvers, die meent dat men verstandig doet vooreerst te { l
­ rekenen dat alleen smalle vaarwaters, kanalen en havenmonden, waar de · i
L. werking van den stroom niet sterk is, versperd kunnen worden, maar de 1
j breede zeegaten, waaronder het Schulpegat, niet. Mün gevoelen, dat het §
‘ Sohulpegat wel door middel van torpedo’s is te versperren, berust op het l
oordeel van een in dit opzicht zeer bevoegde autoriteit, den tegenwoordigen ‘
, commandant der torpedo­compagnie, die, na den. afloop van opzettelijke proef- jj
? ­-­­­; i
i` (1) Verslagen der Vereeniging tot beoefening der Krijgswetenschap, 1869--70 , lgladz, 214`
l
E
. l
;
1 . aan X =ieir-,.- ,_ _ r_.. .; r»c·‘ " ” [