HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 641.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

‘~ · nu ­· ' o i " c · ~ ~~ ~ »­~­ ... ~·e e
[ .
i 7
g van ’s volks rechten en vrijheden, die hunne talenten dienst-
baar maakten aan het belang van allen zonder onderscheid.
j Slechts van enkelen, het is waar, kan gezegd worden,
dat de titel van volksmrm, in de ware beteekenis, zich
ü aan hunne adellijke titels hechtte. Maar des te grooter h
Y eer komt hun toe, die dien titel niet hebben versmaad.
En op ons zeker rust de plicht, niet alleen om hun lof te
° geven en hunne namen als die van weldoeners des volks
te bewaren, maar veelmeer, om hun voorbeeld allen voor
te houden en daaruit de kracht te ontleenen, die ons tot _
a voortgaan op den weg, door hen gewezen, dringen en be-
L kwamen moet. ‘ _
g Onwillekeurig verrgst hier het beeld voor onzen geest
‘ van Marnix van St. Aldegonde, van den man, die eenmaal
" ,, zeide: ,,Ik oordeelde het altgd eene dwaasheid, zich op de
E deugd en dapperheid van een ander te beroemen, gclgk
l velen doen, die geen grein deugd bezitten, geen droppel
1 verstand hebben en nutteloos voor hun vaderland zgn,
J, en die nochtans, omdat zg iemand van verdiensten onder j
ïl hunne voorouders hadden, de geheele wereld meenen te ;
_ ` moeten regeeren. Ik verachtte van jongs af zulke beuze-
5 lingen. De grootste waardigheid van den adel is, zich
t _ deugdzaam, standvastig en kloekmoedig te gedragen, ten
, dienste te staan aan zgn vaderland en aan zgn vorst,
zoolang hg op wettige wgze regeert".
In die woorden drukte Marnix geheel het karakter uit, g
dat hem door zgn gansche leven kenmerkte. Hij was een ,
l man uit één stuk. Woord en daad waren bg hem onatl l
scheidelgk verbonden; daarom moet hg blgven leven in ‘
aller gedachten. Werd hem een gedenkzuil opgericht, van
wege de eereplaats die hg in onze Nederlandsche geschie-
denis inneemt; wg blgven schuldig, gedurig en tot allen ­ j
J w
I [ '