HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 658.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

Vr V V _ , Y ,, Y .,,., r _ .., Y r ..~r M ­­­­r Year-«... _, T
I
6 T
moed of volharding dankten. Zoolang de tempels der we-
tenschap slechts voor vermogenden zich openden, en het i
gebied der kennis slechts door aanzienlgken kon betreden
j worden, werden de uitnemendsten van ons geslacht ook
_ meest onder de hooggeplaatsten gevonden. Spaarzaam zag W
men schitterende vernuften onder het volk. Niet omdat `
l het van nature daarvoor onvatbaar was, maar omdat het
werd onderdrukt en overheerscht; omdat het de middelen '
niet verkrggen kon, die tot ontwikkeling van den geest
. moesten dienen. Menige parel bleef in de schelp bedekt,
· omdat men haar aanwezen niet vermoedde, en de onaan­ L
zienlgke schelp verachtelgk ter zgde geworpen werd.
Die tgden zgn gelukkig voorbg. De man uit het volk, ä
groot door zgne verdiensten, neemt de hem toekomende i
plaats in de maatschappij in. Ieder kan naar die grootheid ~
staan, die den mensch waarachtig verheft. ’t Is niet langer E
het blinkend kleed van titels en namen, dat verwondering 1
of begeerte wekt, en wg mogen er bijvoegen: zg ontbre­
i ken niet, die ons zeggen, dat de verspreiding van licht
door alle standen der maatschappij niet vruchteloos onder- gi
nomen is; want gedurig groeit het aantal aan van die _ `
, groote mannen, die den roem van het heden uitmaken, en ` .
_ voor wie de toekomst geene mindere eer bewaart. § _
Dat gelukkig verschgnsel van onzen tgd, dat ware grog ,,
l' heid onafhankelgk geacht wordt van rang en stand, maakt
lf ons echter niet ondankbaar jegens die grooten uit vroege-
i, r 1·en tgd, die ook in dat opzicht edel konden heeten. Was
l hun lot bengdenswaardig, omdat zg meer dan anderen ver-
krijgen konden, zg hebben getoond, dat het begrip van
{ waren mensohen­adel hen dreef, om van hunne voorrechten
, een goed gebruik te maken. Zg zgn het in de eerste plaats
geweest, die niet schroomden op te treden als verdedigers
E
i "*?
1