HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 547.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB


E
_ De wensch, in de voorrede van VAN DER HAv¤’s be-
fs kroonde levensschets van Aldegonde uitgedrukt, dat ook
. de schrgver van ’t hier volgende opstel er toe besluiten
` mocht, dat het licht te doen zien ­ al kon het, als geene
l' levensschets bevattende, slechts met een eervolle melding
bedacht worden -w0rdt thans vervuld. Gaarne voldoe ik
l daarom ook, op mgne beurt, aan de uitnoodiging van den
V sehrgver, ook zgn stukjen, van een enkel woord mgner
Q pen vooraf te doen gaan. Inderdaad kan men zich met
j · mannen, als Aldegonde en zgn edelste inedestanders, op
·; den duur niet genoeg bezighouden, hun doen eu denken, t
in verband met staat en maatschappg hunner gelgk onzer
dagen, niet genoeg zijn aandacht wgden. Daartoe geeft
j nu de schrgver der volgende bladzijden op nieuw de
5 meest welkome aanleiding. Aan eenige der voornaamste
feiten uit Aldegonde’s leven zgn opmerkingen vastknoo­
i' pende, wijst hg ons op zgn voorbeeld, en noodt ons uit,
t het werk door hem, in ’t belang der vrgheid van staat
lj en geweten, in den geest zijner dagen verricht, in dien
der onze voort te zetten. Geven wg gehoor aan zgne
roepstem, en prenten wg ons, bg de opmerkzame lezing
3 van zgn geschriftjen, den behartenswaarden inhoud wel
j in den zin.
F vm vLorrnN.
E
ty W