HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 703.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

Uitgave van S. 8c W. N. VAN NOOTEN te Sonooivnovmvz -
1 8 1 2.
Historische Roman van L. RELLSTA B. 1
l i NAAR HET HOOGDUITSCH DOOR 1
' · J. J. A. GOEVERN EUR.
Vierde, goedkoope druk.
Ongetwijfeld is het jaar 1812 een der merkwaardigste jaren der ge-
schiedenis. De gebeurtenissen, die toen plaats hadden, zullen altijd de
hoogste belangstelling blijven wekken van ieder, die een blik slaat in de
. gesehiedbeeken der wereld. De tocht van Napoleon I naar Rus-
‘ land, met moed en hoop begonnen, maar versehrik kelijk en heilloos voor 1
duizenden geëindigd, is een onderwerp zóó aantrekkelijk, zóó lezenswaar·
dig, dat geen ander verhaal, hoe schoon ook, daartegen kan opwegen.
Vooral toen een man als RELLSTAB de taak opvatte, die geschie-
denis te verhalen, luisterden duizenden en duizenden naar zijn woord en
` hingen als het ware aan zijne lippen. En hoewel hij aan zijn boek den
titel van tgeschiedkundige roman" gaf, hield hij nogtans de geschiedenis
vast, zoodat ook zij, die niet gewoon zijn den stortvloed van romans te
lezen, opgetogen zijn over den aangenamen vorm, waarin hij de gebeur-
- tenissen wist te behandelen en een werk wist te leveren voor oud en jong.
­ Ook hier te lande werden de eerste drukken van RELLS'l`AB’s 1812
Y niettegenstaande den hoogen prijs, letterlijk van de pers weggenomen
Een derde druk werd voor weinige jaren noodzakelijk en hoewel deze een
zeer groot aantal exemplaren bedroeg, tot het laatste toe, uitgeput Daar-
na achtten de tegenwoordige uitgevers den tijd gekomen tot het onderne-
‘ men van eenen _
Vierden, uiterst goedkoopen druk.
Zij namen die taak op zich, in de vaste overtuiging, dat R.ELLSTAB’s
1812 een volksboek is, dat altijd weder door .zeer velen zal worden ter 1
hand genomen en genoten.
Den Heer GOEVERNEUB. verzochten zij dezen vierden druk nog
eens voor de pers te herzien, waaraan hij, die het boek op zijne hem
eigene, voortreffelijke wijze overbracht, met voorliefde voldeed.
Deze vierde, goedkoope druk van RELLSTAB’s 1812 is uit«
gegeven in twee deelen in postformaat, bevattende ruim 800
bladzüden duidelüken druk, en is gesteld op den uiterst matigen
prijs van f 3,90. Gebonden exemplaren in fraaie banden worden _ê
geleverd voor f 4,80. · ­
A Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar. '