HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 804.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

Mv l Bij S. & W. N. VAN NOOTEN te Scrroormovnn is verschenen:
l n ¤ ¤ n l
. DB WBQ llHälI‘F0I‘tl|lll,r1<»«.itiil%ll]ElIIllll Fmlliillll.
jl . V Meteenelnleiding over FRANKLIN’s jeugd,doo; Ed.L3.bOl1l3.Y6.
_ · , ` Uit het Fransch vertaald. 1
­ ‘+ Prrjs 50 Cents.
Inhoud dêr hcofdstukkonz De jeugd van Franklin -­­ Vader Ri- j
ehards levenswijsheid of de weg naar fortuin. ­- Wat de luiheid kost en de tijd '
' , waard is. -­ Arbeid en werkzaamheid behoeden voor armoede en zorgen.
, g Z1] brengen welvaart, genoegen en achting voort. Niet tot morgen uit- `f
’=; stellen. - Volharding en zorg brengen dezelfde uitkomsten te weeg. Men · j
i ä moet zijn zaken zelf verrichten. - Matigheid en spaarzaamheid hebben
, l dezelfde gevolgen. Wat een ondeugd kost. ­­ Hoe gevaarlijk ·goedkoop" r
IS De waarde van het geld.- Rampzalige uitwerking van den hoogmoed, l
i van_de luiheid en van dwaze uitgaven. - Gevaren van het koopen op .‘
‘ krediet en van het schuldenmaken. Spoedige komst van de vervaldageu.- W
", Jeugd en voorspoed duren niet lang. - Wij moeten vragen om den zegen
· des Hemels, hen ondersteunen wien deze niet wordt gegeven, luisteren f
j _ï naar ondervinding, goeden raad en rede, ­­ Onmisbaar voor hen die for-
; _ turn yvillen maken. -­ Raadgevingen van een bejaarden werkman aan een
E Jeugdlgen. - Noodige raadgevingen voor hen die rijk willen worden. - ï
’ ,` Andere raad over de wijze om voordeelig te koopeu. - lloe men altijd
' g geld op zak kan hebben.- Het fluitje, of noodelooze uitgaven -­ Alge­ l
; j meene raad. -· Over den oorlog. -· Aanteekening over handel en fabric- ‘
' { ken. -­­ Brief aan den heer Benjamin Webb. - De poort van het paradijs. 2
{ j (Eene vertelling).- Verzoekschrift van de Linkerhand. ­-­ Uittreksels uit “
j jr het testament van Benjamin Franklin. .
« ~
, Wij sehromen niet om het een juweeltje te noemen. De heldere wijze
’ waarop uiterst gewichtige waarheden, die ten sterkste ingrijpen in het hui- l
, A selijk en het maatschappelijk leven, in het licht gesteld worden, wettigt
j die lofspraak. j
· Q Wij vinden er behalve eene voorlezing van den heer Laboulaye over ii
· Franklin’s jeugd eene bloemlezing in, gegaard uit hetgeen Franklin ­
. ° geschreven heeft. Alles heeft de strekking om in den edelen zin des j
= , `woords gelukkig te leeren leven.
· _ »De Weg naar Fortuin" mag vooral in dezen tijd velen onzer jonge
‘ heden wel als een vriendelijke raadsman medegegeven worden. Wie hunner
· ._ het leven intreedt, verzuime niet het boekske te lezen, te herlezen, en l
’ ­ °’ vooral er naar te streven om wat er in staat in toepassing te brengen. ‘
Maar ook meer bejaarden raden wij een ernstige lezing en behartiging 4
L ten sterkste aan.
_ Wij wenschen dan ook dit boekje, omdat het zoo voortreffelijk is, een
, ruim debiet toe. Wie er een exemplaar van bezit, late het zijn onder-
I · geschikten, die er geen koopen kunnen, vooral lezen. ln school- en volks-
g bibliotheken mag het volstrekt niet gemist worden. rV1·:kkm<. Q
Bij alle Boekhandelaren à. 50 Gents te bekomen. l
9 .