HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 794.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

Uiresvr. vm S. 8c W. N. vm NOOTEN rn Souoonnovnn. ' j
i Q
• l
Vervalsohte Levensmiddelen. 1
_ Handboek tot herkenning der vervalschingen van de meest · i_ B
dagelijks voorkomende Levensmiddelen. Volgens eenvoudige me- ` ‘­ I
thoden. Ten dienste van het algemeen, door R. J. OPWIJRDA. :+
Prijs 90 Gents. " A
Inhoud: Brood, Meel, Sago , Vleesch, Wijn, Bier, Brande- S,
` wijn, Likeuren,­ Melk, Koffie, Thee, Chocolade, Suiker, Honig, 2
l Suikergoed, Oranjevvater, Zout, Peper, Olie, Anijszaad, Kaneel, T ïl
` Saffraan , Azijn , Ingelegde Groenten , Limoensap , Vet, Boter, Kaas , l
is
j , Zeep, Was, Lijnmeel, Stijfsel, Tabak, Snuif, Linnen, Katoen, V
; Wol, Züde, Papier, Leder, Petroleum. _ ik 5
{ _ Onder het brood mengt men aluin, krijt, pijpaard en kopervitriool; i
men zet u vleesch voor van ziek vee; _ men giet zwavelzuur in uw wijn; · tl
strichnine en aloë in uw bier; strooit koperpoeder, verwstoifen of krijt .; je
onder uw thee of chocolade; zwartsel onder uw snuif, en, als ware dit ­ A
'l _ alles niet genoeg, stelt men u ook aan allerlei gevaren bloot bij het ge- `j gj
_ bru1k_van sommige kleederen; ja zelfs, men vervaardigt vergiftige visite- g m
kaartjes. Hoe zullen wij ons wapenen tegen al die aanslagen op onze j kj
gezondheid, welke de winzucht zich dagelijks veroorlooft, onder den naam j (1
j van vooruitgang der nijverheid of toegepaste scheikunde? Uitsluitend ter h,
markt gaan bij gemoedelijke en eerlijke winkeliers? Het middel is aan te
raden, maar niet afdoende. Immers de goede trouw dezer lieden wordt
dikwijls verschalkt door gewetenlooze fabriekanten of kooplieden. Tot
` dusverre is ons niets doeltrelïender bekend als dat de consumenten zich ` w
oefenen in de kunst, echte waar te onderscheiden van valsche. Een goede l se
handleiding daartoe is een bij S. & W. N. van Noormï te Schoonhoven di
verschenen werkje, geschreven door den heer R J. OPWIJRDA, en ge- j
titeld: ~Vervalschte Levensmiddelen". Men zal daarin vele me- F;
thoden, sommige zeer eenvoudige, andere meer bewerkelijke, vinden om ~ gg
het bedrog, dat tegenwoordig met alle voedingsstolien gepleegd wordt, te j ‘w.
’ ontdekken, en dus bij tijds er de schadelijke gevolgen van te voorkomen.
Dit nuttig en zeer oordeelkundig ingericht geschrift is eene bijzon- H,
dere aanbeveling waard. Wie de voorzigtigheid, der wijsheid moeder, he
vereert, zal niet verzuimen dezen papieren voorproever in zijne dienst te _ tr VO
nemen. TIJD.
E · «Het is een echt practisch geschrift, dat wij gaarne aanbevelen." j tg;
VOLKSBLAD. ‘
»De weinige stuivers, voor den aankoop besteed, zullen ruimschoots FU
intrest afwerpen, indien men van de wenken wil gebruik maken, die in ‘ gç
dit werk worden gegeven? Um. DAGPLAD. _ bll
Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar.
b