HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 638.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

mede om den kring zgner bezigheden steeds uit te breiden l
en voor kwellende zorgen, vaak aan het dagelgksch leven
verbonden, werd hg bewaard. Drie malen huwde hg. Zgne .
vier dochters stierven meest allen weinige jaren na zgn
i dood, terwgl zgn eenige zoon hem reeds in 1599 volgde, N
· zonder mannelgk oir na te laten. Er zgn alzoo geene l
rechtstreeksche afstammelingen van hem, die zgn naam
doen leven, maar die naam kan nooit uitsterven en nooit
vergeten worden. Mocht met zgne nagedachtenis zgn voor-
beeld elken Nederlander steeds voor oogen staan. Marnix
was een groot man, ,,die". zoo als een geschiedschrgver zegtv
,,vo0r alles aanleg had en in alles uitmuntte", maar wat
hem vooral groot maakt, is zgn onvermoeide strgd voor
waarheid, vrglïeid, en recht. Nooit bedelde hg om vor-
stengunst, maar vorsten rekenden het zich eene eer, hem i
hun vriend te noemen. Nooit liet begeerte aan volksgunst
j hem een enkelen stap doen, maar ook, waar dat volk hem
miskende, bleef hij het op het harte dragen. Tegenover
ä ^ de macht der duisternis, den inquisitie­dwang, de priester- ,
` heerschappg, was hg onverzoenlgk, doch tegenover den l
dwalende, zocht hg zich tot verdraagzaamheid te verheffen.
Weinige karakters schitterender dan het zgne.
Dan, waartoe meer? Laat ons van hem leeren veel te V
_ zgn, nimmer te rusten, altgd het goede te zoeken. De
’ dagen van bloedigen strgd liggen achter ons; vóór ons de 1
strgd op het gebied des geestes. Er zgn daar nog boeien
te verbreken, heerschers ten onder te brengen; er dreigen
(U nog gevaren, die met vereende krachten moeten worden
afgeweerd. Dat is niet het werk van enkelen, maar van
allen. Zoo alleen kunnen wg het volk zgn, dat voor-
waarts streeft, dat waarlgk vrij is, dat door verlichting
en zedelgkheid anderen tot voorbeeld strekt. Op dan!
ë'