HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 659.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

L - 33 ‘
over de bedillers van dit vermaak in een wgsgeerig betoog
getreden, over de waarde dezer tgdkorting, als middel ‘
, tot beschaving en tegenwicht tegen grover zingenot. Thans
E trok hg zich in den kring van zgn gezin en van zgnen g
_ letterarbeid terug, en welkom was het hem, als in 1593 l
4 door de Staten van Holland hem opgedragen werd, om de j
" H. Schrift uit het oorspronkelijke te vertalen: WG1‘kGl1 was
zgne leus en zgn lust gebleven, en hoe omvangrijk de taak j
hem opgedragen mocht zgn, hg nam haar gretig en moe-
_ dig op. Ten einde alles wat voor dien wetenschappelgken
arbeid noodig was onder zgn bereik te hebben, verwis­ p
selde hg nu het stille Souburg met de stad Leid_en en
zette er zich metter woon neder, als in de schaduw der
Hoogcschool, die hg zelf had helpen stichten. Gelgktgdig ,
‘ werd nog een ander werk door hem ondernomen, over het
'· verschil der godsdiensten, dat zich zoowel op staatkundig
` als op kerkelgk gebied bewegen moest. Maar hg zou noch g
{ het een noch het ander voltooien. Vóór de ouderdon1
’ zgne krachten sloopte, wierp de dood hem neder , en ein- j
{ digde hg zgn merkwaardig leven, dat even 60 jaren had
' bereikt. Op den 15. Dec. 1598 stierf Marnix van St. Alde- j
l gonde in de armen zgner derde gade , en ging de rust in, die
- hg hier nimmer had gezocht. `Zgn stoffelgk deelwerd =
` daar ten grave gebracht, en het is nauwelijks aan te wgzen .
lwaar zgn gebeente rust. Maar zgn naam leeft onsterfigk
voort, en zal immer aan eene schoone, zij het dan ook r
sombere bladzgde onzer geschiedenis verbonden blgven.
Slechts enkele namen wgst zg aan, die zoo als deze aan
Zuid en Noord beiden behooren, die zoo geheel met beider . p
· lief en leed verbonden zgn. " t
H Het volk mag en moet Her en_ dankbaar hem noemen, p
maar moet hem ook kennen, als een der edelsten van ons
. 3 ‘
l

ii