HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 667.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

32
taling en bergming der Psalmwt oom David, om van
‘ andere werken niet te spreken, waren evenzeer de ge-
tuigenis van zgne onbezweken zucht om het volk te ver- _ j
edelen en te verlichten, als van de groote en zeldzame H
ü gave, waarmede hg was toegerust. Hg bleef ook niet "
geheel en al van het staatkundig tooneel verwgderd. En- L
kele malen verliet hg nog het rustig leven op Souburg, "
om aan gezantschappen deel te nemen, waartoe het her-
boren vertrouwen der hooge regeering hem riep. Hoe zou
hg zich kunnen onttrekken, als hg zgne diensten leenen
N kon? Doch lt was niet meer wat het te voren geweest l
V was, de werkzaamheid tot bereiking van een grootsch en ,
schoon doel. De lieiigke droom, die den in Zuid­Neder­ H
` land geboren, maar voor geheel Nederland gloeienden man
steeds voor oogen had gezweefd, de Nationale vereeniging ‘
van België met Holland tot een krachtig en ondeelbaar '·
geheel, was in rook vervlogen. Hg zag in het Zuiden `
vreemden invloed toenemen, terwgl de Noordelijke Provin­ H {
ciën zich krachtiger tegen Spanje stelden. Thans gevoelde ‘
hg zich bg de Noordelijke broeders beter thuis, schoon "
zgn hart warm voor zgn wieg en bakermat bleef gloeien. '
Het was ook zgne godsdienstige overtuiging, die immer `
ongeschokt gebleven was, die hem aan het Noorden bond, -
i sedert daarginds Rome zgn altaren had hersteld en zgn `
banvloeken weder deed hooren. Alles had samengewerkt
hem tot ernst te stemmen, zgne geheele verdere levens-_
richting en werkzaamheid gaf daarvan blgk. Vroeger had
hg, zooveel de benarde landsomstandigheden dit toelieten,
gaarne deelgenomen aan de genoegens van het gezellig le-
, ven. De godsdienst, hoe streng ook door hem bêleden, had
hem nooit stroef of van levensgenot afkeerig gemaakt. Hg
4 was bgv. vermaard geweest om zgn dansen, en was tegen-
p
ii