HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 644.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

"`"W -·­~ ·-·~ =
l
""” 31 · j
E Wü komen hier tot het laatste tijdperk van Marnix i
leven, dat zeker wel van alle het rustigste scheen, maar _
toch onder voor hem moeielüke omstandigheden begon. l
_ Eene groote menigte van vrienden was hem getrouw ge- j
bleven, en twijfelde aan züne oprechtheid niet; zeer velen
` daarentegen bejegenden hem met wantrouwen. Dat griefde
hem diep, maar verzwakte zijn geloof, zgn moed niet.
Langzamerhand maakte dan ook het afkeurend voordeel
voor waardeering züner verdiensten plaats, en het was hem
geene geringe voldoening, dat Leicester zelf bij Engelands _ A
Koningin züne partü opnam en na langdurig onderzoek
getuigde, ,,dat hij meer dan iemand in het gansche land
H • den naam had, zijn woord te houden, als hij het ee11s
had gegeven". Zeker kwam Marnix wederkeerig meer tot j
overtuiging, dat hij zich vergist had toen hij Engeland 1
1 wantrouwde, en de Spaansehe plannen in de hand. had ge- l
werkt.; maar de hoop, een .einde te maken aan den ver- `
· nietigenden krüg, de hoop zijn vaderland in- rust te zien H
ontwikkelen en bloeien, had hem al te licht doen vertrou­ ,
­ ( wen en ongelukkig doen besluiten.
Nog was Marnix in de volle kracht van het leven, als l
reeds zijn grootsohe openbare loopbaan geëindigd was. In
ondergeschikte rol optreden, dat kon hü niet, die een- .
maal zulk een hoog standpunt had ingenomen, en als
E hoofdpersoon hadden de omstandigheden hem onmogelijk j
gemaakt. Hoe kwam het hem toen te stade , dat hij van
zijne jeugd af met liefde voor letterkundige en andere
studiën was vervuld geweest. Hij vond in den arbeid een
troost, die geen wankelende menschengunst hem geven j
.· kon, een kracht, die hem de vrijwillige verbanning uit
i het staatkundige leven dragelijk maakte. Wat hij toen
arbeidde, ook dat was ten nutte van zijn volk. Zgne ver- E H