HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 628.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

h 30 '°'
schiedschrgver, ,,hadden nu eenmaal geen lust martelaars A
- te worden". Op den 17‘*" Augustus werd het verdrag ge-
teekend, en de stad aan de genade van Parma overgege-
ven, die haar tien dagen later zegevierend binnentrok.
Kort nadat de stad zich overgegeven had, wenschte Mar- Q, h
nix haar te verlaten, maar de Staten van Holland en Zee-
land weigerden hem een pas. Men kon zich niet overtui-
gen , dat hg ter goeder trouw gehandeld had; waarschijnlijk
omdat men niet alles van nabij had kunnen beschouwen.
. Sommigen beschuldigden hem van winstbejag. Maar Parma
zelf getuigde dat hg, hoe arm ook, eene rgke belooning
geweigerd had, en zich alleen uiterst hardnekkig aan zijne
` geloofsbegrippen verkleefd had getoond. Zulk eene getui- Z ,
genis, uit den mond van den Spanjaard, mag wel mins-
tens als bewgs gelden, dat, waar Marnix ook moge ge.
dwaald hebben, geen onedele drgfveeren hem ooit hebben j
bezield.
Marnix vond het geraden zgn gedrag in geschrift te Ever- ­
dedigen, en een omstandig verhaal van het beleg te geven.
Maar het werd niet afdoende geacht. Hg wenschte dus _ (
voo1· altgd van het staatstooneel af te treden, en op zgne
goederen in Zeeland den landbouw uit te oefenen. De
Staten rieden hem zgne overkomst af. Sedert echter kwam ­
hg, in het geheim, naar zgn kasteel te West-Souburg.
Hg kwam daar onder den pgnlgken indruk, dat hg zich E
in zgne verwachting misrekend had, en vol leedwezen dat ‘
hg zich in de strikken van Parma had laten vangen. Maar
zal het hem in de eenzaamheid een traan in het oog ge-
drongen hebben, dat zgne wenschen niet waren vervuld,
zgn geweten sprak hem vrg van wat de laster hem op de _
· schouders wilde werpen. l