HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 627.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

i V 29 5
` alles op het `spel zette. Het moge volgens sommigen eene j
zwakheid, eene wellicht minder prgzenswaardige handel-
hij wgs zgn geweest, het kan niet worden betwist, dat l
‘ niet eigenbelang maar wat hg Antwerpens belang achtte, g
` hem dreef
In de maand Juni 1585 begon de onderhandeling van
Marnix met Parma. ·
` Pas had men daarvan iets vernomen , of de Burgemeester
ä stond aan de grofste beleedigingen bloot. Rustig echter ging l M
i hg voort, voor zichzelven overtuigd, dat er niets anders
Q overbleef, dan het gezag van den Spaanschen koning we-
der te erkennen, maar niet berekenende, dat de gunstige
if voorwaarden, die hg daarbij voor zgn volk bedoelde, niet
zouden worden vervuld. Nog altgd meende hij, dat op
het punt der gewetensvrgheid toenadering mogelijk was,
*` en hg beloofde zgne trouwe diensten, indien maar eenige
vrgheid te dien aanzien werd toegestaan. rekende
. daarbg niet op de onverzettelgkheid van den koning, den
wh slaafschen dienaar der kerk. Maar ook de burgerg was ,
al niet gezind haren eisch op te geven, gelgk de noordelgke i
Staten niet wilden afstaan van hetgeen zg twintig jaren ik
` lang onder hardnekkigen strgd hadden gezocht; zoodat
Marnix, die eindelgk het verdrag wilde sluiten zonder voor- l
I behoud, aan geene enkele zgde een lichtpunt ontdekte. .
* Liet hg zich misschien al te ras door de woorden van
{ Parma medcslepen, laat ons aanstonds er bg voegen, dat i
waar het op handelen aankwam , Marnix niet eigenmachtig
daartoe besloot. De artikelen van overgaaf der stad wer-
den aan den breeden raad bloot gelegd en, terwgl allerlei ,
j omstandigheden ongedacht medewe1·kten, door het gansche `
'A lichaam aangenomen. De volksmenigte toonde zich daar- g
i over zeer verheugd. ,,De Antwerpenaars", zegt een ge-