HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 645.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

28 j
was, sch1·ikten den Spaanschen bevelhebber geensins af. i
Spoedig genoeg wist hg het verloren terrein te herwinnen, _
en Marnix, die `steeds met allerlei oneenigheden onder
zgne burgers en hunne bestunrders te worstelen had,`en
menige dwaze handeling niet kon voorkomen, geraakte ten `
einde raad, waar de wanhoop aller harten beving. Het jj
grootsche doel waaraan hg zgn leven had gewgd, de vesti­
ging van den vrgen Staat, waarin godsdienstvrgheid zou
. ­ wonen, kon niet worden bereikt. Er bleef niets anders j
over dan een verdrag te sluiten, waarbg zoo mogelgk ten ä
minste, de laatste moest worden gered.
Men heeft meermalen Marnix zgne moedeloosheid en
` enkele misgrepen verweten. Wie zou durven beweren, dat
nimmer dwaalde in de keuze der middelen tot berei­
king van zgn edel doel? zelf gevoelde te veel mensch
te zgn, om dat te ontkennen. Maar vergeten wg bg "
het oordeel over hem niet, wat wg reeds opmerkten, dat
hg van alle kanten soms gedwarsboomd werd; en vooral ·
zien wg niet voorbg, dat zgn gewaardeerde steun, dat wb
Oranje hem ontvallen was. Slechts weinige weken nadat de M
Prins hem, de zoo gewichtige taak had toevertrouwd, viel die
Prins door het doodend lood van den sluipmoordenaar. Mar- l
nix was te veel man om daardoor allen moed te verliezen, ;
maar te veel mensch om zich niet verzwakt te gevoelen, ·
nu zgn vriend en steun hem ontnomen was. Hg kon het
gezag niet uitoefenen, dat een Willem steeds over allen
had gehad. En ’s Prinsenjdood had ook de regeering,
waarop Marnix rekende, grootelgks geschokt. Hg zag, er Q
was voor de stad geen ontzet te wachten. In dien staat
van zaken laat het zich verklaren, dat hg aa11 eenen ande- _ i
ren uitweg dacht, schoon hg zeer goed begreep, dat hg j
daardoor, wat hem zelven, zijn eer en zgn naam betrof,