HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 657.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

n e · l
27 J
tersgilde stelde zich in de weer, om het onderwaterzetten M
._ der landerijen met alle macht te bestrijden, waardoor, . .
ii zoo zij zeiden, twaalf duizend runderen van weiland zou-
den worden beroofd. De vrees, dat de vijand een brug U p
over de Schelde zou slaan, werd eenvoudig voor eene her-
senschim verklaard. En terwijl men Marnix bemoeilijkte
om zijnen last te volbrengen, zette Parma zijne plannen
4 door en won in kracht, totdat Antwerpens burgerij te
j laat inzag, dat het goeden raad had verworpen. Het gevaar j
» `P klom, de stad werd meer en meer door Parma bedreigd.
j v _: Marnix deed wat hij kon en schroomde niet, waar het
·,, noodig was, zich strijdende aan de spits te stellen. In-_ H
. middels hield hij bij de Staten van Holland en Zeeland
aan, dat zij de pogingen van Parma zouden helpen verij-
lj delen, die al reeds vorderde met het onmogelük gedachte
werk van de brug over de Schelde. Maar zijn dringen
werkte weinig uit; de krachtige hulp, die hij behoefde,
kwam niet opdagen. In dien tijd deed Parma eene poging,
gy om de stad bij verdrag in handen te krügen. HQ schreef j
aan de overheid, die. hem antwoordde, dat zij niet in
j onderhandeling treden kon, maar zijne voorslagen aan de °
i Staten en aan de Fransche regeering, die de Nederlanden
i heette te beschermen, zou _overleggen. Er kwam echter ~
, van die onderhandelingen niets, en Antwerpens Burge­ .
2 meester had veel reden, om zich bij toeneming over de j
­ _ toekomst der stad te bekommeren. Allerlei ondernemin­ J
wp gen, nu eens om de brug, door Parma gelegd, door vuu.r
, te vernielen, dan weder om den Kouwensteinschen dijk te
Q doorsteken, en het water tot bondgenoot te kiezen, mis-
luktcn of hadden althans de gewenschte uitwerking niet. j
, Kleine voordeelen, die men op den vijand behaalde, en
j waarbij Marnix vaak de moedige en beleidvolle aanvoerder