HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 654.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

« ;
zc _ · "‘
betrekking, die schijnbaar van ondergeschikte beteekenis,
in de daad in dat oogenblik de gewichtigste, maar ook de ä
neteligste van allen was. Marnix gevoelde dit levendig.
Als hg aarzelde was het niet anders dan uit vrees, dat j
hij niet aan de verwachting en eischen zou kunnen beant­
woorden. Niet zonder weêrzin gaf hij züne toestemming,
. wel voorziende, dat veel leeds hem wachtte; maar ’t was
hem genoeg, dat zijn vriend sprak, en het dierbaar vader- ’§
land zijnen dienst eischte. De hem aangeboden titel, Mark- ä
graaf van Antwerpen, wees hij van de hand, want hij zocht p _
geenszins een ijdele eer. En schoon dan ook niet zonder V
bange voorgevoelens, begaf hij zich onverwijld op zijn post. l ‘:
' Antwerpen was het punt, waarop de Spanjaard vooral V "
zijn oog gevestigd had; het was de spil geworden, waarop V
het lot van het gansche landzou rusten. Dat voorzag de i
schrandere Hertog van Parma, die Spanje vertegenwoor­ ‘l
digde, zeer goed; en werd het bij hem de groote zaak,
die stad weder geheel onder Spanje te brengen, het moest
- dan wel een zware taak zijn, dien vijand weêrstand te
V bieden, die met talent en macht het uiterste wagen zou. Q?
De Prins had den toeleg van Parma doorzien, en kende
zijne plannen. Hij deelde ze aan Marnix, die bij hem te
Delft vertoefde, mede, en bewees dat, door het slechten
van zekere bolwerken, de stad in een eiland kon herscha- V
pen worden, ’t. welk door den vijand niet licht zou worden c J
gewonnen, en vanwaar de gemeenschap met het overige ‘ V
land gemakkelijk zou kunnen onderhouden worden. l 1
Aan de uitvoering van dat plan stond echter een groot GP
bezwaar in den weg : het gemis van medewerking in de stad
, zelve, waar voortdurende botsing der verschillende licha-
men tot bijna volslagen regeeringloosheid had geleid. Nau-
welijks had Marnix ’s Prinsen plan medegedeeld, of het slach- v