HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 674.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

p__ "’
` Q Elizabeth aan te bieden. Herhaaldelgk was hg in de weer, l
om onderhandelingen tegen den vijand aan te knoopen.
Dreigde soms de moed te ontzinken en tot wanhopige voor-
slagen ’t oor te doen neigen, dan hielp hij den Prins dien j
J: te verlevendigen, en tot volharding aan te sporen. Maar
4 hoog vooral klopte hem het hart, toen hg, door zgn werk- l
zaam aandeel aan de Paoifieatie van Gent, den band tus- l
. sehen de Zuidelgke gewesten en het Noord.en nauwer wist j
toe te halen en het algemeen verbond te sluiten , om den
gemeensehappelgken vgand uit het land te verjagen, en de .
' [ plaecaten omtrent den godsdienst tgdelgk buiten werking te _
stellen, totdat zg , bij algemeene overeenkomst, voor goed
"" zouden worden afgeschaft. Naar waarheid kan van hem ge- j
zegd worden, dat hg in dit levenstijdperk rusteloos voortar­ 1 j
beidde om zgn land te dienen. In het jaar 1578 was hg te ,l
*1 Worms op den Rgksdag, om ware het mogelgk de gene- ,
genheid der Duitsche vorsten te winnen. In eene redevoe- - 1
ring, die nog altgd om hare vele schoonheden wordt ge-
roemd, schetste hg de ellendelvan zgn vaderland. En kon j
_ G? hg er alleen door bewerken, dat men beloofde bemiddelend A
­ te zullen tusschen beiden treden, het sehrikte hem van l
geene verdere pogingen af, dat hg slechts ten deele in zgne
zending slaagde. Toen eindelgk het besluit tot afzwering ‘
van Spanje’s koning genomen was, was Marnix weder aan Q
het hoofd der gemachtigden, die den Hertog van Anjou de
bescherming dezer landen moesten opdragen. Hg toonde l
h zich daarbij een getrouw vriend van Oranje, door in het
{B 4 geheim te zorgen, dat de opperheerschappg over Holland l
en Zeeland, die aan den Prins was opgedragen, voor dezen 1
_ bewaard bleef. Maar de moeilgkste en in zekeren zin de `
meest ondankbare taak wachtte hem nog. In 1583 stelde 1
de Prins hem aan als Burgemeester van Antwerpen, eene
ag, A