HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 654.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

ww _________“ *_M_ _________g*W,_,_“__~_____,___~ _,,_ -- ~­·--~--·----- ­«­·­·‘·····
i 24 T
V vallen was. Dat redde hem het leven, waarvan hg zelf `
T het einde nabg had gedacht. Langer dan drie maanden
toch, zoo getuigde hg, had hg het hoofd nooit nederge-
legd, zonde1· zgne ziel aan zgnen Schepper aan te bevelen, W
meenende dat op aarde niet meer ontwaken zou. Ge- Jv
j durende een jaar tot werkeloosheid gedoemd, waren echter 4
_ zgne gedachten altgd op ’s Lands belangen gericht. Zgne
q . U brieven aan den Prins, over de onderscheidene vredes- ·
voo1·slagen, dagteekenen uit die dagen. Het is waar, dat
uit die brieven blgkt, hoe hg gebogen ging onder zgn
jot en den nood van zgn land. Tgdelgk ontmoedigd, vooral ' [
ook omdat hg_vreesde, niets meer voor het vaderland te
zullen kunnen doen, toonde hij zich wellicht al te geneigd °°’
tot onderhandelingen, die hg anders nimme1· had aange-
raden. Men valle hem echter om zgne zwakheid niet al
te hard. Indien hg al wankelde of vreesde, ’t was niet "z
om zichzelven, maar uit liefde voor zgn land, ’t was ter
goeder trouw zoo hg dwaalde. Doch de morgen van een
beteren dag brak aan. Eindelgk, door uitwisseling van
Mondragon ontslagen, kon hg zich geheel aan den dienst G?
van zgn land wgden. Van nu aan sloot hg zich steeds ­
nauwer bg Oranje aan, stond hem nu eens op zgne reizen,
dan weder in het beraden hier te lande ter zgde. Waar-
schgnlgk was hg het wel, die den Prins raadde, om de stad
Leiden, die zich zoo dapper verdedigd had, met een Hoo-
· geschool te begiftigen, en zorgde hg, te midden van het
" krggsrumoer, voor de hoogere belangen van zgn volk, uh
. terwgl hg zelf de eerste Hoogleeraren uit Duitschland iw
overbracht. Dankbaar en verheugd, dat men hier te lande
· hoe langer hoe meer tot afzwering van Filips overhelde,
` nam hg gaarne deel aan het gezantschap van Engeland,
H om de opperheerschappg over deze landen aan koningin