HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 650.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

23 ij
- . ondervinding, vreesde, hij kwam echter in het volbrengen
van den hem opgedragen last niet te kort, en eerbiedigde
den wil van zijnen gebieder. Dat kostte hem te minder l
moeite, omdat hij het geluk had, dat, ook door zijne me-
`•P dewerking op de vergadering, Oranje als wettig Stadhou- l
der werd erkend, de verlangde onderstand voor het leger
j werd `bewilligd, en `de eerste grond gelegd tot den Staat
r der vereenigde Nederlanden. Spoedig daarna werd hij naar
Haarlem gezonden, om er die verandering in de regeering te
brengen, die allen invloed van Spaanschgezindenlkon we-
V ren. Een weinig later stelde de Prins hem tot bevelheb­ j
°` ber over de drie nabü elkander gelegen plaatsen Rotter-
dam, Delft, en Schiedam. Thans moest hg het zwaard
voeren, en ook dat deed hij met moed en ijver, al zou
hij niet lang de gelegenheid hebbon, van zijne dapperheid l
< te doon blüken.
Want in een gevecht tegen Toledo, toen deze met groote
overmacht zich van eene versterkte schans bij Maasland-
sluis meester maakte, werd Marnix gevangen genomen, en J
ri- ` waarschijnlijk zou dit voor hem de weg tot eenen smade- i
lijken dood zijn geweest , ware niet de Prins tusschenbeiden
‘ gekomen. Het bleek daaruit, hoev`eel prijs Oranje reeds op
dezen trouwen medestander had leeren stellen, want, zooals
de geschiedschrgver Hooft zegt, ,,züne gevangenneming
_ drukte zwaarlijk den Prins, om de waarde des mans en j
zijn overvliegend vernuft, daar ’s lands hoogste geheime-
nisse op rusteden".` v
( De gevangene werd naar het kasteel Vredenburg, te
jl, Utrecht, gevoerd, doch de Prins gaf onmiddellyk last aan `
. zijnen bevelhebber Sonoy , om, indien Marnix eenig
leed geschiedde, op gelijke wgze te handelen met den
J Graaf van Bossu, die in handen der Noordhollanders ge-
lrä '