HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 651.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

22
toen vooral in zgne vele en edele hoedanigheden kennen.
Marnix van zgnen kant leerde Oranje, in zgne opoffering
voor en toewijding aan het vaderland, hooger waardeeren.
' Eenmaal in dienst van den Prins getreden, stond zgn be- _
sluit vast om zgn lot voor immer aan dat van den vorst te H,
verbindenf Het was of zgne werkzaamheid nu eene meer '
bepaalde richting kreeg, of hg nu eerst tot een groot en
edel doel zich ging inspannen. Hg was dan ook aanstonds
_ gereed bg den eersten last, die hem door den Prins werd
opgedragen. Zonder aarzelen snelde hg naar zgn vader- .
land, om, alle gevaren tartende, de vorstelgke oogmerken ..,_
te dienen. En op den 18. Juli van 1572 vinden wg hem
in de vergadering der Staten te Dordrecht, waar hg, als
gevolmachtigde van Prins Willem`, met eenen gewichtigen
last optreden moest. ‘ (
Wg kunnen zeggen, dat het eerste tgdperk van Marnix’ |
leven zich hier sluit, waar zgne werkzaamheid op het ,4
staatstooneel een aanvang neemt. Het was in het eeuwig E
gedenkwaardige jaar, waarin de Watergeuzen aan Spanje _
zulke gevoelige slagen toebrachten, en vele steden van de
. noordelgke Nederlanden de zgde van den Prins kozen.
Marnix ging, op ’s Prinsen last, de hulp der Staten te Dor-
­ drecht vragen, ten einde den strgd te kunnen voortzetten, ‘
daar de Prins reeds alle eigen middelen opgeofferd had.
Maar hg had ook een last te volbrengen, dien men meent, ,
` dat hg noode op zich nam. Het was die, om uit ’s Prinsen
` naam te verzekeren, dat overal waar men zgne zgde koos,
vrgheid van godsdienst zou worden toegestaan. Indien al ï
· Marnix daarmede minder ingenomen was, deels uit gods-
dienstige overtuiging, deels omdat hg Rome, na bange l
12