HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 627.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

_ 20
nen doen gelden? Of zou hij ook nu tgdelgk wgken, om
elders met zgne vrienden te beramen, wat voor de gedrukten
kon worden gedaan, en dan alle gevaar trotseeren ? Als het ~
vonnis van Alva komt, waarbij hg ­ verbannen en al zgn
goed verbeurd verklaard wordt, heeft hg met een bloedend `
hart zgn vaderland reeds vaarwel gezegd en in het gast-
vrgen Oostfriesland wo1·dt hem een schuilplaats bereid, waar
hg met Oranje en zgne vrienden de noodige maatregelen '
voor de toekomst kan beramen.
H Het waren treurige dagen voor Marnix, die hg in bal-
lingschap doorbracht. De gedachte,.dat zgn vaderland bukte
onder grievend leed, terwijlhg zelfs geen woord van troost
en bemoediging tot de verdrukten spreken kon, was hem «
v een zwaar kruis. Maar wat hg kon deed hg, en ook de .
‘ ballingschap kon voor hem niet onvruchtbaar blgven. Aan
tweeërlei werkzaamheid werden zgne krachten gewgd. Waar
hg het zwaard niet voeren, noch op het gebied der staat- H
kunde optreden kon, zocht hg op andere wgze nuttig te
wezen. Het was in die dagen, dat hg zgn beroemd werk “""
c schreef: de Bycnkorf der H Roomsche kerk. Het muntte ,
met die van Coornhert, door het vloeiend en zuiver Ne­ ·
derlandsch uit, waarin het in dezen tgd van taalverbaste-
` ring werd geschreven. Uitnemend geschikt om menige
~ dwaasheid op godsdienstig gebied te bestrijden, omdat het ·
eensdeels met groote kennis van zaken, anderdeels in den ""
toon van bgtende scherts geschreven was, strekte het '
niet minder om de schoonheid en kracht onzer moedertaal
te doen kennen. Tot het schrgven daarvan uitgelokt door
geschriften, die hij meende niet onbeantwoord te moeten
_ 1;%..,