HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 672.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

r (
­ l
» l
=ç 19 "
; is het, dat indien alle verbonden edelen even krachtig en _
l onbezweken, als hij, waren geweest, de later optredende i
^ Alva al aanstonds veel geduchter tegenstand zou hebben
‘ ontmoet. j
X s Maar hg kon slechts doen, wat binnen zgn bereik was
gelegen. Zeker griefde het hem diep, als door den afval ’
l { .- van vele edelen, de kleinmoedigheid van sommige Pro-
4 testanten, de listen van het Hof , en zoovele redenen 1
meer, het verbond ·uiteen spatte, juist toen de samen-
werking het meest gevorderd werd. Zoolang hg kon, bleef
­ hg op zgn post. Nog in 1566 was hg ontvanger van de i
penningen, die de Antwerpsche en andere kooplieden
‘ l bgeen brachten voor de edelen , om zich tegen den koning ` F
te wapenen. Waar hg nuttig zgn kon was hg gereed, en op j
- I den post waar het lot hem riep , dacht hg aan geen gevaar. ,;
. _ Maar Spanje’s overwicht klom, en de moed der Nederlan­ in
, ders daalde. Brederodes’ aanhang bemachtigde wel ’s Her- 1
{ togenbosch, maar zgn eigen pogingen in Utrecht en Amster-
dam mislukten , en teleurgesteld en mismoedig trok hg naar iq
" Duitschlanda, waar hg overleed. MarniX’ broeder, de edele
· heer van Tholouse, die reeds een vergeefschen aanslag op .
Walcheren had beproefd, viel in een gevecht met de
Walen, van Margaretha’s lgfwacht, bg Austerweel. De N
E · Prins van Oranje ontkvvam te nauwernood binnen Antwer-
[ pen aan den sluipmoord, en moest evenzeer besluiten het l
land te verlaten. {
De vreeselgke Alva kwam, en de tachtigjarige strgd ving x
*" aan. Marnix, wiens naam in de bloedrol van den nieuwen ,’
· landvoogd geschreven was, kon het berekenen, dat hg wel-
dra vallen zou. Zou_ hg gevangenis en dood tegengaan, en
‘ door zgn heengaan het volk berooven van eenen arm, die ‘
T later misschien zich nog krachtig, en met vrucht zou kun-
J il
’ r l