HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 672.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

ali 17
i , vervolging, die hen deswegen wachtte, elkander broeder- K '
« lgk ter zgde te staan. Marnix is, met zgn btoeder Jan, i
j een der eersten, die het plan tot zoodanig samenwerken
opvat, en treedt daarbg weldra op den voorgrond. ’
?" A Even gezind den koning als zgn’ wettigen heer te blij-
ven eerbiedigen, als hevig gekant tegen alle gewetens­
_ dwang en geloofsvervolging, meenden de bg een Cempromis
A verbonden edelen eene poging te moeten wagen, om de
intrekking der bloedplakkaten te verkrggen. Dat Com-
promis was door hem en zgn wakkeren broeder opgesteld, ,
die zich thans met hun bondgenooten tot de landvoogdes,
tot Margaretha van Parma, wenden, opdat zg bg den
F) koning tusschenbeiden treden zou. Zoo vinden wg beiden
H dan ook onder het aantal der drie honderd, die op den 9
5. April 1566, met den edelen Brederode aan het hoofd,
‘ te Brussel zich naar het paleis der Landvoogdes begeven.
Het is bekend, dat deze hun weinig hoop gaf, al vreesde
zg ook heimelijk voor den aangroeienden tegenstand, en
i al moest zg gerust gesteld worden door het sedert be-
, roemde woord van Barlaimont: ,,Ce ua somt que desGueux".
M Ook Marnix was dus onder de eersten die met den se- t
dert zoo terecht verheven eernaam van Geus gedoopt wer- {
den. Zeker ook was hg met hen, die later nogmaals tot i
Margaretha gingen, om haa1· het belang dezer landen op
het gemoed te drukken en die zich versierden met het eere­ ­
teeken, waarop de Geuzen geschreven hadden ,,deu lcouiug
F ` getrouw tot aan deu becZelzak." Maar hunne pogingen moch­
` ten niet baten. Wat zg verkregen was­ slechts ee11e zweem l
van wat zg vraagden, en ras zou het door nieuwe en stren- .
ger bevelen worden gevolgd. Het getergde volk , dat zgne 1
. edelen vruchteloos zag optreden, liet zich nu niet langer
. F bedwingen, en weinige maanden na den eersten stap, door i
· 2 ;
l
ia! .