HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 667.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

16 W
zijne talenten een gevaarlük vijand voor de kerk en vooral ;
voor de geestelijkheid zou worden, talmden niet met het ‘
berainen van middelen om hem onschadelijk te maken. Hem t °
bleef niets anders over dan de wijk te nemen naar elders j
en ,,den tijd van zes jaren" zoo als hij zelf getuigt ,,moest 5, _
_ hg zich onder het kruis der vervolgingen, die in dien tgd· "
zeer streng waren, verborgen houden." In Fransch­Vlaande­
ren vond hij eene wijkplaats. Greene lafhartige vrees voor j
menschen of menschelijke bedreigingen deed hem vlieden.
De hoop op betere tijden, op het doorbreken des lichts,
op den voortgang der waarheid, deed hem zijne krachten
sparen, om later rijker winst aan zgnyvolk te geven, dan
het door de vervolging en den marteldood züner edelen E
verkrijgen kon. Maar hij vergat daarom zijne Nederlanden l
_ , niet, enizag van verre met kommer den nood van zijn
vaderland en geloofsgenooten stijgen. Sterker en sterker
` werd dan ook het verlangen naar den geboortegrond. Hij I
begreep, dat nu voor hem de tüd gekomen was. Daar
sprak ook eene stem in zijn binnenste, die hem voorschreef:
ga uwe krachten en talenten aan het heil van uw volk e
wijden. Voor vrijheid en licht moest hij optreden tegen- ·
over het geweld en de macht der duisternis. In zijne N
` jeugdige borst gloeide liefde voor recht en waarheid, en
moest hij daarom ook een leven van strijd en angst te
gemoet gaan, zijne keus was gedaan en met de zinspreuk:
repos aillcmcs hief hij zijne banier hoog op. Een edel
werk, eene grootsche taak wachtte hem; eerst na vol- h
brachten arbeid mocht hij aan rust denken. Niet lang is N.,
hij in het vaderland terug, of zijne diensten worden ge- I
vorderd; hij kan handelend optreden. Een aantal edelen
in den lande hebben zich verbonden, met alle macht tegen
l de hatelijke inquisitie te strijden, en bij den smaad en de "
ia!