HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 647.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

V_""" li

ag 4
15
= licht gunde, was zg over het algemeen niet in staat veel
nl licht te geven. Marnix werd daarom door zgn vader naar t
Genève, Bologna en Padua gezonden, gelijk met bemid-
delde jongelingen van die dagen, tot voleinding hunner j
`, opleiding niet ongewoon was. Die vaderlgke beschikking l
Vl oefende op de vorming van den jongeling belangrgken in-
; vloed uit. Te Genève werd hg een vertrouwd vriend van
Q Calvijn; geen wonder dat hg onder zgne leiding tot een
machtig voorstander van de nieuwe leer gevormd werd;
dat hem dien afkeer van de Roomsche kerk werd ingeprent,
die hem naderhand soms zoo scherp maakte in hare be- .
6 . strgding. Dat hij van dat onderwijs een goed gebruik p
heeft gemaakt, kan zgn volgend leven bewgzen; want j
' moge men ook hem beklagen, dat zgne opleiding in een-
zijdige richting was, men kan hem die groote mate van
geleerdheid niet ontzeggen, die den waarborg `geeft, dat t
hg niet als gehoorzaam dienaar voor de uitspraken van
anderen boog, maar zich na zelfstandig onderzoek eenen
L eigen weg afbakende. ]
Jaren lang vertoefde hg in het buitenland , waar hij
rustig zich aan zgne studiën wgden,. en zgne overtuiging 1
vestigen kon. Nadat hg er, zooals toen gebruikelijk was, l
de gemelde hoogescholen had bezocht, keerde hg, om- J
streeks 22 jaren oud, naar het vaderland terug. Vol ver-
langen om ten dienste van dat vaderland zgne krachten
aan te wenden, zag hg zich echter aanstonds daarin j
Q teleurgesteld. De geloofsvervolgingen waren in de Neder-
landen aan dc orde van den dag. De geleerde en vurige
jongeling, zoo pas uit de school der hervorming gekomen, i
W waarschijnlijk niet altgd bedachtzaam in het openbaren ij
van zgne gevoelens, trok. spoedig de aandacht; en zgne {
tegenstanders, niet zonder reden bevreesd, dat hg, met 1
‘ l
. * {
l