HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 639.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

14 "-g
t
burg en Touwinck enz. werd in 1538 te Brussel geboren. _
Het oud en adellijk geslacht, waaruit hij voortsp1·oot, was s
wel uit Savoie afkomstig, maar had zich reeds sedert ge- ii
ruimen tijd in de zuidelijke Nederlanden nedergezet. Bij
de groote gaven, waarmede de natuur hem bedeeld had, Q
_ was het hem geen gering voorrecht, dat hij uit ouders
geboren werd, die niet alleen in staat waren, ook aan
dezen hunnen jongsten zoon eene degelijke opvoeding te i
geven, maar die toonden het geluk van hunne kinde- `
. ren in wat anders als in hooge geboorte, rang en titels
te zoeken. Naar den geest der tijden zou het natuurlijk
zijn geweest, zoo uit hem niets dan een krijgsman ware
geworden. Al wat aanzienlijk was toch werd in die dagen ’ `
door den nood der tijden gedwongen het zwaard aan te _
gorden, en de roem van een goed krügsman te zijn, werd
voor de hoogste eer gerekend. Het rampzalig oorlogvoe- H
ren, dat de landen verwoest en de volken uitput, was aan
de orde van den dag. De middeneeuwsche geest, die zich
de ridderlüke noemde, beheerschte allen. Daarbij kwam de
noodzakelijkheid van zelfverdediging tegen aanranding en "`
schennis der heiligste rechten. Men zou bijna kunnen zeg-
gen, in dien tijd werd ieder Nederlander tot soldaat ge-
boren. Gelukkig dat er waren, die, zonder zich te ont-
trekken aan den duren plicht, om het vaderland met den
arm te dienen, doordrongen waren van de waarheid, dat
ook langs een anderen weg de kracht des volks kan wor-
den versterkt. Onder dezen mogen wij onzen Marnix noe-
men, die zich reeds vroeg door lust tot onderzoek, door *~
teekenen van een ontluikend genie onderscheidde. Maar·
in zijn vaderland was het voedsel voor zänen geest niet
te vinden. Het onderwgs stond hier op lagen trap. De V
geestelijkheid beheerschte het, en behalve dat zij weinig
-§.·£* .
{