HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 631.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB


"’” · 1:;
Wilhelmuslieol tot op dezen dag een Nederlandsch lied geble-
ven, dat door duizende monden herhaald in even zoovele
harten weerklank vindt? ­ In meer dan één opzicht kan
, daarom gezegd worden, dat Marnix de welluidendste snaren q
Kil- in het volksgemoed wist te doen trillen. Op elk gebied
zijner werkzaamheid was hij een held. Hij was het ook­
( en wij hadden dat wel al vroeger mogen opmerken ­ op
i. het gebied der taalkunde. Schreef hij ook somwijlen, naar
j de gewoonte van zyneirtüd, in het Fransch, het was om-
g dat de 11ood hem drong, zouden zijne geschriften gelezen
l W worden door hen, voor wie ze meest bestemd waren. Maar
waar hij eigen aandrift volgen kon, waar hij tot zgn volk j
_+ spreken wilde, daar kende hij geen ander voertuig voor
zijne denkbeelden, als zijne schoone moedertaal. Haar
n te zuiveren van elken smet was zijn lust; haren rijkdom
te doen uitkomen, zijn streven. Het is geen zijner minste t
verdiensten , dat hg mede aan het hoofd onzer Nederlandsche j
prozaschrijvers staat, dat zgn proza de schoonheid onzer
-2% taal heeft verheven. Met vurige liefde voor haar bezield, in
hare geheimen ingedrongen, leerde hij zijn volk haar te 1
waardeeren als een bolwerk tegen overheersching, als ee11
V schat die hem als zyn leven dierbaar moet zijn. Van hem
dagteekent een tijdperk in de geschiedenis onzer taal, dat j
niet te vergeefs toenemenden bloei voorspelde. Nog nim- y
mer was in de zuidelijke gewesten het Nederlandsch zóó
gehoord. Ach! ware de geest van Marnix ook in dit op-
. t zicht immer over dezen zijnen geboortegrond blijven zwe-
Ti ven; geen schaamteblos zou dan ooit de wangen van het t
nakroost hebben bedekt. _ M
,. l
Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, West­S0u- j
j 3
T
•..