HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 664.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

l
ä l .
Ci jg Yi'
ware vereenzelvigd werden, was het zeer verklaarbaar,
" dat die tot schrijven zich opgewekt gevoelden, ook op
het gebied van godsdienstige strgdschriften traden. Men
E kan van Marnix zeggen, dat hg de kwaal in haren oor- A
sprong aantastte, en dat, terwgl hij ijverig arbeidde om
op het slagveld of in de raadzaal hare- uitwerking te
bestrgden, tegelgk zgn streven was, om in het volksge­ _
A moed die gezonde levenskracht op te wekken, die een i.
V duurzaam tegenwicht tegen elken vgandigen aanval wor-
gj den moest. De krggsheld en staatsman was godgeleerde
en schrijver; het een uit zucht naar waarheid, het ander l
j uit begeerte om haar te verbreiden. Uitstekend ook in dit
ä opzicht, zoodat hg als een der grondleggers van een nieuw _¢
· tijdperk onzer letterkunde kan beschouwd worden, bevor-
derde hg tevens den zin voor het schoone, door de dich- `
ï terlgke talenten, die hg zoo gelukkig wist te gebruiken.
Als zgn voor het vaderland gloeiend hart, zgn aan gods-
[ dienst gehecht gemoed zich in gezang ontlastte, dan stond
. hem ook daarbg de behoefte van zgn volk, van zijnen tijd `
j voor den geest. Terwijl de Antwerpsche dichteres Anna
j Bgns, door vrome zangen naar een meer en meer wgkend
_ verleden wilde terug leiden, wees de dichter Marnix naar V
de toekomst, die uit lief en leed van het heden zich
E ontwikkelen moest. Onze ooren, door de meer vloeiende
l poëzie der negentiende eeuw verwend, mogen in den vorm
j A van Marnix’ gedichten, het stootende en ongekuischte
j - der eerste ontwikkelingsperiode opmerken, en daardoor c W
j j minder aangenaam worden aangedaan, het doet ons harte
j , goed den zang voor vrgheid, voor licht en deugd in het
p id eeuwenoud gedicht te hooren. Wat wg op ons standpunt
J van beschaving daarin niet meer vinden, dat werd een-
, maal daarbij door het voorgeslacht genoten. En is niet h.et
lt
j g= . 1*
•._