HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 657.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

Jyè
11
lust tot vreedzame studiën met fieren heldenmoed gepaard j
kan gaan. Indien Marnix zich door niets anders naam ver-
worven had, als door zijne liefde voor zijn land en door
~ zgn staatsbeleid; hij zou nog een der edelsten uit Neder- i
lands heldentijd zijn. Maar de man, die zijn bloed veil
had voor zijn vaderland; die tijd en rust en goed gewillig
opoffcrde om zijn volk te dienen, hij schitterde niet min-
0 der door talenten, die men zeldzaam onder het harnas
van den krügsman , of het deftig gewaad van den staatsman
aantreffen zal. De natuur had hem groote gaven geschon-
ken, en een edele drift, om daarmede voor allen te woeke­
ren, dreef hem tot rusteloos arbeiden. Bij hem stond op
. · den voorgrond, dat een volk wel door voorbeelden van j
moed en beleid kan worden aangetrokken; dat het daar-
door in geestdrift voor zijne nationaliteit ontvlammen kan; l
maar dat het volksgeluk dieper wortelen moet, dan in i
dergelijke aandoeningen. Gevoel voor waarheid, door ont- l
wikkeling van het verstand gevoed, is de grondslag van
ware zedelijkheid, zooals deze de voorwaarde voor volks- 1
­ geluk is. De overtuiging daarvan bracht de pen van Mar- l
nix in beweging, en bestuurde hem bij alles wat hij schreef`. ,
Aan hem komt de eer toe, dat hij het vernederde volk
verdedigde, maar ook dat hij het zocht op te beuren, om i
, zich zelven te zijn. Wat Marnix schreef met bestemming
om het allen in handen te geven, dat bewoog zich wel
uitsluitend op godsdienstig gebied, en droeg helder en scherp
O, dc kleur zijner innerlijke overtuiging; maar hoe kan het l
anders in zijn tijd en bij zijn karakter? Waar zij, die het
volk onderwijzen moesten, in zijne schatting het volk mis- j
leidden_, was een krachtig protest licht te verklaren; waar
de strijd zich meestal op godsdienstig gebied bewoog, en
de staatkundige gebeurtenissen met den godsdienst als het

g,. 1