HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 647.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

( § _
j 10
ä· wezen. Een godsdienst, die onverdraagzaam is, kan geen
dienst der Godheid zijn , want deze is gelijkelijk voor allen.
En waar eene kerk hare dienaren slechts door geweld en
bedreiging in gehoorzaamheid houden kan, daar moet zij .
ten minste van den naam van Christelük afstand doen, "`*'
L omdat die naam èn vrijheid èn liefde vertegenwoordigt.
-2 Wij willen daarmede niet alles verontschuldigen wat door
onze voorouders, misschien te onbezonnen ondernomen, 0
en te heftig volbracht is. Maar tot welk uiterste kan lang-
l‘ durige onderdrukking, kan aanranding van rechten en
voorrechten den mensch, den burger niet voeren? Het j
was in de 16** eeuw niet anders als later: het volk volgde Q
`_ de stem van hen, die moedig en krachtig zich aan zijne i ·
i spits plaatsten. Voor rekening van die leiders en voorgan-
Qi gers komt voor het meerendeel alles, wat het volk tot eer
of tot oneer wordt aangerekend. Daarom is het billijk,
. dat wij de geschiedenis, de personen, het werk ook van
de groote mannen uit dat merkwaardig tijdperk nauwkeu-
pi rig nagaan. In hunne karakters en inzichten, in hunne
bedoelingen en handelingen ligt de oplossing van menige ­
E · vraag, die de geschiedenis ons op de lippen legt. Het
; nageslacht gedenke daaraan bü zijn oordeel. En als dan
,· ­ het verhaal van de eerste ontwikkeling van het verzet
jl . tegen Spanje ons telkens weder den naam van Marnix van s
j St. Aldegonde te hooren geeft, wat is natuurlijker, billij-
ii __ ker, dan dat zijn beeld met getrouwheid worde geschetst,
zijne geschiedenis, zoo- nauw met die der Nederlanden ver- __ Q,
want, naar waarheid worde beschreven.
j Zeldzaam vindt men zooveel voortrelfelijks in één per-
{ i soon vercenigd, als Marnix ons te zien geeft. Hij is ons
H het bewüs, hoe veelzijdige ontwikkeling een ruimen kring
opent voor werkzaamheid in het algemeen belang; hoe de
EQ ‘ ` H