HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 672.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

" 9
' ren. De ijzeren hand van den koning van Spanje, zoo gaat
men voort, moest wel drukken op hen, die, afvallig van
_ het voorvaderlijk geloof, met de gehoorzaamheid aan de
kerk ook die aan hunnen wereldlüken gebieder weigerden. j
­ p De inquisitie werd door eenen heiligen plicht noodzakelijk
gemaakt, zij moest de afgedwaalden in den schoot der kerk H
terug voeren. Brandstapels en moordschavotten verkondig-
Qi den eenen lofwaardigen geloofsijvera. en wat niet al meer
werd en wordt er nog verkondigd, om de schanddaden te ·
verdedigen, die zelfseen ruw en onbeschaafd volk zouden
vernederd hebben. De waarheid is, dat het Nederlandsche
Q ` volk, met zijn diep gevoel voor waarheid en recht, niet ,
zwijgen, niet berusten kon, toen het aangetast werd in
wat het dierbaarst had. Had de snoode FilipsH den raad l
zijns vaders gevolgd, had hij de Nederlanders door een j
wgs en gematigd bestuur aan zich weten te verbinden,
zijne onderdanen hier hadden aan geen verzet gedacht.
Hadden zijne dwaze raadslieden de pogingen niet verijdeld, j
L die herhaaldelijk door. de verdrukten werden aangewend, . ·
om zich te kunnen onderwerpen, de bange strijd van l
80 jaren had misschien nooit zoo fel gewoed. Had de j
ketter-jacht _ niet dien vreeselijken ` omvang verkregen;
ware het geweten der vaderen geen geweld aangedaan, i
, zoowel de klachten als de buitensporigheden `der geterg­ ¤
_ den waren voorkomen geworden. Doch de Spanjaard heeft
niet anders gewild, en den Nederlander bleef niets anders
_, dan krachtig verzet over. Vergeefs zocht men de ver-
dediging van het gepleegde onrecht en geweld in den afval 1
van het geloof. Reeds vóór drie eeuwen wist men, wat jj
na drie eeuwen nog door velen hardnekkig wordt bestre­ 9
den: dat het geweten geen geweld mag worden aangedaan,
en dat ieders geloofsovertuiging den anderen heilig moet
x
Q ` ,