HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 624.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

__ Y _, Y _ I r -.-~­€ ,. "
F van hem te spreken, opdat ieder rechtgeaard Nederlan-
‘ der naüverig worde op zoo welverdienden roem.
li . E
` . Zoo waar het IS, dit groote mannen in verband met hun-
nen tüd moeten beschouwd, en van het door hen ingeno­ V `
men standpunt beoordeeld worden; zoo billijk is het, dat
g wg ons in hunnen tijd verplaatsen, ten einde een juist ·2>
denkbeeld te hebben van den invloed, dien zij daarop
A, hebben gehad. Als wü den naam van Marnix noemen, dan
vertegenwoordigt zich voor onzen geest een tijdperk onzer
geschiedenis, dat in droeve nevelen gehuld was, en waar- -
Väll de herinnering onze diepste verontwaardiging wekt, nl *·
ons harte doet bloeden.
; Het is waar, _dat tüden van ellende en verdrukking dik-
` wijls weldadig zijn voor een volk, om het tot zelfstandig-
4 heid en kracht op te leiden; en wg zullen niet ontkennen,
dat ook de Spaansche overheersching in meer dan één op-
_ _ zicht heeft medegewerkt, om het Nederlandsche volk zoo a
äï groot en fier te maken; maar verheffen wg ons op een ­’
i voorgeslacht, dat eene zoo lange en zware beproeving met
onbezweken moed heeft doorgestaan, wü kunnen niet dan
` met afgrijzen denken aan al de gruwelen, waartegen hunne
wapenen moesten gekeerd worden. Nog altijd meenen som-
I- ` migen; dat de Nederlanders zelve daarvan oorzaak zyn ge- i
weest; dat hun verzet tegen wettig gezag niet anders dan
treurige gevolgen hebben kon, en dat alzoo de schuld voor
l een groot deel terug valt op hen, die over verdrukking ' -9
klaagden. De opstand tegen Spanje, zegt men, was een
._ laakbare poging om zich te onttrekken aan de wettig ge-
li stelde macht; hg werd bevorderd door de heerschzuchtige
é . wenschen van hen, die den koning trouw hadden gezwo-
E I _