HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 95

JPEG (Deze pagina), 841.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

ä
. ë
l
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 69
lang zou het Nederlandsche volk de urgentie eener
verandering gebleken zijn: de gebiedende noodzakelijk-
ç heid van meer onafhankelükheid voor den Gouverneur-
G G Generaal, maar dan ook met verzwaring van zün j
aansprakelijkheid jegens Koning en vaderland -­ >>des
noods voor den rechter" (I) - en met een hervorming
I van den Raad van Indië.
Ware Indië in de Kamer vertegenwoordigd, Nederland
_ zou zich niet dermate aan de kolonie vergrepen hebben. "
#‘ Ware Indië in de Kamer vertegenwoordigd, tal van j
misbruiken, die den inlander en ook het moederland Q
schaden, behoorden reeds tot het verleden. i"
` Ware Indië in de Kamer vertegenwoordigd, er zou ·‘
meer welvaart heerschen in de kolonie, en er zou daar ‘
( _ geen verbittering zün, en Nederland zou een ruimer
dè weg vinden voor de producten zijner nijverheid, en het i`
zou zich verrijken zonder zich te vernederen. jl
Want terwijl-door die vertegenwoordiging aan den
eenen kant een contróle verkregen zou Worden, waar- ,
voor de Indische autoriteiten een heilzaam ontzag zou-
gg,. den toonen, zou zij aan den anderen kant Kamer en
Volk een voorlichting verschaffen, welke geen van beide
ontberen kan. . {
En wat weerhoudt Nederland, om ten opzichte van .5
Indië het vrijzinnige beginsel te huldigen, dat door
Frankrijk ten aanzien van zün koloniën reeds in 1833 á
werd toegepast (2)?Ik zie het Verschil tusschen de ko- jl
T' "" l
4 (‘) Woorden van de Bosch Kemper. ·
(’) Zie Wet betreffende het genot der burgerlijke en staatkundige rech­ r
ten in de kolonie, bladzijde 33 en vlg. van Stein Parvé’s Toekomstige wijze _
van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch­Indië.
* l
ë
l