HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 94

JPEG (Deze pagina), 893.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

1 68 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN.
sedert den Generaal van den Bosch is dat stelsel inge-
slopen, dat ik bestrijd en dat feitelük, volgens de ver-.
Q zekering van den Minister van Koloniën, nog bestaat." ,
j Na 1856 is de toestand zeker niet verbeterd. Hoe langer i i
hoe mee1· heeft men in de laatste dertig jaar, om wil-
l lekeur te Buitenzorg te beletten, een nog schadelijker
willekeur in den Haag uitgeoefend, en voor het gemis l
van dagelijksche controle over de handelingen van den
j Gouverneur-Generaal een vergoeding gezocht ­ niet in _
het opleggen aan den Landvoogd van een zwaardere #’
verantwoordelijkheid, maar - in het binden van zijn
handen en het dooden van zün ambitie. Het besturen
van Indië is tegenwoordig vooral een luisteren en zich `
plooien naar de menigmaal afwisselende bevelen, welke
de telegraaf of mail onverpoosd overbrengt. De Onder-
‘ koning van Insulinde schünt afgedaald tot eersten em- a
i ployë van h-et ministerie van koloniën. De waardigheid,
die te verheven moest zün voor égoistische financiëele
speculatiën, en de eerzucht moest prikkelen van de
. meest ontwikkelde en de minst afhankelijke onzer va-
derlandslievende mannen, ze is een middel om in vijf ig,
jaar tijds een aanzienlük fortuin büeen te brengen,
maar tenzij het toeval een minister aan het roer zette,
n die om persoonlijke consideratiën meer vrijheid van be-
weging verleent, is zij opgehouden begeerlijk te zijn
voor hen, die Indiës behoeften eenigermate hebben lee-
’ ren kennen, die Indië liefgekregen hebben, en die als
mannen van karakter voor de lang verwaarloosde kolo- gl
j nie zelfbewust nuttig werkzaam willen zijn. En alleen ·_
zulke landvoogden kunnen met goed gevolg als Indiës
I pleitbezorgers optreden.
Ware Indië in de Kamer vertegenwoordigd, reeds
, I