HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 93

JPEG (Deze pagina), 880.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

l
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 67
die, in al de geleerdheid en in de kennis van alle instel-
lingen zgns lands zeer ervaren, ten aanzien van elk on~ 3
derwerp dat in behandeling kwam een beslissing zou .
T ` moeten nemen, met geen anderen gids dan de argu­
j menten der verschillende leden. Zou zulk een stelsel
[ goed werken? Men moet tegen het nu bestaande al ik
Q zeer pessimistisch gestemd zgn, om zulk een proef goed 1
j te keuren. Zou het resultaat beter worden, indien de be-
7 doelde zoon van het Hemelsche Rgk bijgestaan werd door
_ eenige langer geacclimateerde Chineezen, en onderwor-
M pen werd aan de controle van een nog doorluchtiger T
Chinees, die te Peking resideerde? Het gestelde geval. 4
: · verschilt alleen in graad, volstrekt niet in aard van dat al
; van een nieuwen Gouverneur­Generaal. In vele quaesties T
van het hoogste gewicht heeft zulk een Gouverneur- l
Q Generaal zelfs niet de minste ondervinding, is hg ten
E f eenenmale buiten staat om de argumenten, die bestemd l
Il zgn om op zgn beslissing invloed uit te oefenen, te
lj `begrgpen en te toetsen. Wanneer hg niet vvgs genoeg
is, om de inblazingen zgner raadslieden te volgen, dan j
ig zgn de besluiten welke hg neemt, het gevolg van voor-
Y oordeelen of luimen.
j. Ten tweede is in Nederlandsch­Indië zelfstandigheid
van den Gouverneur- Generaal ondenkbaar, wegens zgn
verhouding tot het Plein._>>Moet," vroeg Thorbecke in
S 1856, >>moet de Gouverneur­Generaal niet anders zgn
·‘ dan een figurant, een pop, waarvan iedere beweging
j getrokken wordt in de bureaux van den Minister van
{ Koloniën? Men gewaagt dikwijls en terecht van groote
i dingen, welke Generaal van den Bosch in de Oost heeft
_ tot stand gebracht. Ware dat mogelgk geweest, wan-
neer toen een dergelgk systeem had geheerscht? Maar .
l